در نخستین فرھنگ جغرافیایی کمپنی ھند شرقی

برگردان: دکتور لعل زاد لندن
 پیشگفتار مترجم 
 والتر ھمیلتون، نخستین اثری است که حاوی ١ قرار معلوم «فرھنگ جغرافیایی ھند شرقی معلومات در مورد امپراتوری ھا، سلطنت ھا، قلمروھا، ولایات، شھرھا، شھرک ھا، نواحی،

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها