اطلاعیه مصوبات بیستمین مجمع عمومی فارو

در اکتوبرسال ۲۰۰۰ مجمع مؤسس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) در شهر سوستربرخ هالند برگزارشد. گزارش مفصل جلسهٔ مؤسس که یک مناسبت فوق العاده بود در جریدهٔ آئینه نشر گردید. سپس هر سال مجمع عمومی فاروبرگزار میگردید،

اما گزارش این جلسات که موضوع بحث آن مسائل داخلی فارو بود، در رسانه ها نشرنگردیده است. بیستمین مجمع عمومی فارو که به تاریخهای ۱۲ دسمبر۲۰۲۰ و ۲۴ جنوری ۲۰۲۱ از طریق زوم برگزار گردید، یک مناسبت مهم و تاریخی بود. در این مجمع عمومی اساسنامه و برنامهٔ فارو در روشنی شرایطی که امروزافغان های مقیم اروپا در آن بسر میبرند، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت. 
مجمع عمومی با سپاس ازدوستان و اعضای فاروکه با آینده نگری به امور فارو پرداختند،از این نظر پشتیبانی نمود که فارو باید همگام با زمان و شرایط واقعی افغانهای مقیم اروپا، بخصوص نسل جوان در حال تغیرو تحول بوده و جوابگوی خواستهای امروزی مجامع افغانها در اروپا باشد. شرایط افغانستان نیز پیوسته در حال تحول و تغیر است. از آنجائیکه اکثریت افغانها در قدم نخست بحیث پناهنده در اروپا پذیرفته شده اند، عشق به وطن و تمایل ایفای نقشی ولو کوچک در بهبود اوضاع وطن آبائی نزد آنها به قوت خودوجود دارد. ایفای این نقش نیازمند متشکل بودن در یک تشکیلات منظم سرتاسری افغانها در سطح اروپا میباشد. مجمع عمومی بدین نظر است که فارو با وصف داشتن این اوصاف بایست زمینه ساز اتحاد هر چه بیشتر افغانها در اروپا شده عضویت  خود را به طیف وسیع تر نهاد ها و شخصیتهای افغانهای مقیم اروپا ممکن سازد. 
نظریات فوق الذکر بایست در تغیراتی که دراساسنامه پیشنهاد شد، تبلور و تجسم دقیق می یافت. به همین سبب تعدیلات آتی در اساسنامه به اکثریت قریب به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:
-    مادهٔ اول بند نخست نام فارو: در نام قبلی فارو « فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا» کلمهٔ پناهندگان حذف و عبارت افغانهای مقیم به عوض آن درج نام فارو در اساسنامه گردید.البته در نامهای پشتو وانگلیسی فارو هم به موازات نام دری تغیرات کوچکی وارد گردیده اما مخفف نام انگلیسی(فارو) و لوگوی آن به همان شکل سابق حفظ شده است. این تعدیل به درخواست آنعده از هموطنان ما وارد شد که در اروپا تولد یا بزرگ شده اند و یا اینکه سالها و بعضاً دهه ها قبل تابعیت کشور میزبان را بدست آورده اند ونام پناهنده را دیگر با واقعیت زندگی شان سازگار نمی بینند. از جانب دیگر عبارت افغانهای مقیم اروپا شامل همه افغانها، بشمول پناهندگان و پناهجویان افغان در اروپا میگردد. حتی پناهجویانی که کارت اقامت مؤقت دارند،  بازهم مقیم دانسته میشوند. ازجانب دیگر در همه بند های مادهٔ دوم اساسنامه یعنی اهداف و وسایل رسیدن به اهداف، بصورت مشخص و جداگانه کلمهٔ پناهجو درج گردیده که بیانگر تعهد فارو به دفاع ازحقوق جمعی پناهجویان افغان در اروپا و دول عضو اتحادیهٔ اروپا میباشد.
-    در مادهٔ سوم (عضویت) نیز تعدیلاتی بمیان آمد. دربند (ب) مادهٔ سوم اساسنامه تصریح شده بود که هر نهاد متعلق به افغانهای مقیم اروپا که اساسنامه و برنامهٔ فارو را بپذیرد و حق العضویت معینه را پرداخت کند، میتواند عضو فارو شود. اما در بند های بعدی استثناآتی وجود داشت که شاید با معیار های ۲۰ سال قبل قابل توجیه بود اما در شرایط کنونی بایست تا حدی تعدیل و زمینه برای عضویت تعداد بیشتر نهاد های افغانی مساعد ساخته میشد. این کار در بیستمین مجمع عمومی فارو عملی شد و برعلاوهٔ تعدیلاتی در متن اساسنامه، به هیأت اجرائیه بادرج یک بند دیگر در مادهٔ عضویت صلاحیت داده شد تا در موارد صلاح دید، نهاد یا نهاد هائی را بطوراستثنائی به عضویت فارو بپذیرد. اصولاً فارو یک نهاد متعلق به همه افغانهای مقیم اروپا میباشد.
با تحولاتی که در افغانستان در آستانهٔ وقوع اند، تاریخ در برابر افغانهای مقیم خارج بخصوص ما وشما افغانهای مقیم اروپا رسالت و وظایف بزرگی را قرار خواهد داد. صرف از طریق متحد و متشکل شدن در یک تشکل سرتاسری قادر به انجام این رسالت و اجرای این وظایف شده میتوانیم. هیأت اجرائیه جدید فارو که توسط مجمع عمومی سال ۲۰۲۱ انتخاب شده است، از همه نهاد ها و شخصیتهای مستقل که خواستار سهیم شدن در ایفای این رسالت تاریخی اند، دعوت میکند تا با پیوستن یا همکاری با فارو، زمینه را برای کارعملی منسجم اجتماعی  و در نقش یک نهاد متبارز و فعال در اروپا برای کسب توجه جهانیان به رفع نیاز ها و مشکلات مردم افغانستان مساعد سازند. 

«هیأت اجرائیهٔ فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)»

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها