فتوای قتل گرسنگان

 گفتند با اینکه خسرو یکم معروف به خسرو انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتار کرد چطور لقب انوشیروان عادل را گرفته است ؟ گفته شد این لقب شریف به خاطر آن است که در قتل وغارت تبعیضی قائل نه می شدومساوات را رعایت میکرد ومیدانیم که ظلم یکسان هم نوعی عدل است ! ی

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها