منافع ملی چیست و چه درکی از آن داریم؟

چند روزیست که بحث ها بر سر صلح با طالبان شدت و حدت خاصی یافته اند۰ کسانی سخت نگران و دیگرانی بسیار خرسند و ذوق زده شده اند۰ من از هر دو جناح می خواهم بپرسم که آیا در بارۀ منافع ملی و امنیت ملی واقعأ اندیشیده اید؟

آیا بدون حب و بغض و بدور از احساسات مقطعی در این زمینه غور  کرده اید؟ بدون تردید همه طرفدار صلح و آرامش در کشور هستیم۰ مردم از ناامنی و فساد به ستوه آمده اند۰ کثیری از سر استیصال و در ماندگی حاضرند به پیشواز طالبان حتا بروند۰ آیا این صلحی که سر و ته و ابعادش معلوم نیست و در ضمن هیچگونه تضمینی وجود ندارد که دوباره درگیری های به مراتب وحشتناک تر و در ابعاد وسیع تر اتفاق نیفتد می تواند منافع کلان ملی ما را احیا کند؟ از این گذشته آیا این صلح منافع ملی و امنیت ملی ما را تأمین می کند؟ آیا بدون امنیت ملی؛ می توان از منافع ملی سخن گفت و آن را حفظ نمود؟ من پرسش طرح می کنم و امیدوارم دوستان مرا کمک و همراهی کرده دیدگاه های شان را نیز روشن و صادقانه ابراز نمایند و من نیز پاسخ خودم را می آورم۰ به باور من بدون امنیت ملی منافع ملی نمی تواند وجود داشته باشد۰ امنیت ملی فقط نبود جنگ و ترور نیست۰ امنیت ملی تنها داشتن مقدار بمب و اسلحه نیست۰ امنیت ملی دارایی ابعاد مختلف است؛ منجمله: امنیت اقتصادی؛ امنیت سیاسی؛ امنیت اجتماعی؛ امنیت فرهنگی و امنیت روانی جامعه۰ اگر امنیت گورستانی که یک جناح خودکامه با زور  شلاق و تهدید بخواهد بر پا نماید را تنها امنیت ملی بدانیم؛ کاملأ منافع ملی و امنیت ملی را اشتباه فهمیده ایم۰ بدون شک باید با تمام گروه ها چه مسلح و تروریست و چه غیر مسلح و مدنی باید مذاکره شود و به جنگ و خشونت باید پایان داد۰ اگر حکومتی به وجود آید و در آن مؤلفه های که امنیت ملی را به وجود می آورند در آن مد نظر قرار نگیرد؛ نه صلح و نه منافع ملی معنایی میتوانند داشته باشند۰ بنابر این حداقل در این یکصد سال اخیر حکومت های کشور نه منافع ملی را و نه امنیت ملی را رعایت کرده اند۰ اگر تمام باشندگان و شهروندان کشور از تمام مؤلفه های امنیت ملی به صورت یکسان برخودار نباشند باز امنیت ملی و منافع در خطرند۰ صلح شاید نخستین گام باشد ولی بر قراری امنیت ملی  نیازمند مدیریت سالم و  آگاهی ملی می باشد تا بتوان آن پنج شرط را به گونۀ معقول ایجاد کرد۰ برای حفظ منافع ملی و امنیت ملی ما نیاز به یک نظام دموکراتیک و پاسخگو داریم۰ بدون آزادی امنیت فرهنگی و امنیت روانی نخواهیم داشت۰ بدون تأمین حداقل نیازهای اقتصادی مردم ما امنیت اقتصادی نخواهیم داشت۰ بدون داشتن یک ارتش قدرتمند ملی ما امنیت ملی نیز نخواهیم داشت۰ این پنج  مؤلفه باهم و در کنار هم میتوانند منافع دراز مدت ملی ما را تأمین کنند۰ بنابر این با شناختی که از طالبان و سایر جناح های موجود در کشور دارم؛ هیچکدام به تنهای که هیچ حتا باهم نیز نمی توانند امنیت ملی ما را تأمین نمایند؛ مگر اینکه تغییرات جدی و اساسی در افکار خودشان ایجاد کنند۰ هموطنان نهایت عزیز بیاییم به این مفاهیم کمی بیشتر فکر کنیم و در راه حفظ منافع ملی و امنیت ملی ژرف تر بنگریم۰ ما باهم توانایی تغییرات اساسی را داریم۰

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها