نامه سرگشاده به سازمان ملل

انجمن صلح و دوستی افغانستان
در این روز ها افغانستان شرایط بسیار حساس و خطرناک سیاسی نظامی قرار دارد سطح فقر،  بی امنیتی، مریضی، انفحار، ترور هدفمند و قتل های زنجیره یی از تحمل مردم بلند رفته

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها