با دفاع از حقوق مدنی و هویت سیاسی زنان به پیشواز 8 مارچ

 بخاطرگرامیداشت از روز همبستگی جهانی زن به همت کمیتهٔ زنان (فارو) کنفرانسی زیر نام " با دفاع از حقوق مدنی و هویت سیاسی زنان به پیشواز 8 مارچ " را بروز هفتم مارچ  ۲۰۲۱بدلیل شیوع کوید-۱۹  از ساعت پنج عصر تا ساعت هفت شام بصورت مجازی ( انلاین ) تجلیل گردید،

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها