کرونولوژی افغان ھا در منابع تاریخی

 پیشگفتار تا کنون صد ھا مقاله و کتاب در مطبوعات داخلی و خارجی در مورد افغان ھا و منشای قومی-قبیلوی آنھا نگارش یافته است؛ اما اغلب این نوشته ھا و پژوھش ھا بی طرفانه، ھمه جانبه (جامع) و کرونولوژیک (بر اساس گاھشماری تاریخی) نبوده اند.

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها