مجموعهٔ طنزی دیوانه ها

طنز بیان نارسایی ها، کمبودی ها، نقایص و زشتی ها در قالب عبارات نیشدار و ظریفانه است و زبان تیز و بُران دارد.
 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها