سکه ھای عربی – ساسانی

(تاریخ اولیه اسلام از نگاه سکه شناسی)
 سکه ھای عربی-ساسانی اصطلاحی است برای سکھ ھای گوناگون ایران اولیھ اسلامی که در زیر سلطھ اعراب با استفاده از طرح و کتیبه ھای سکه ھای پیشین ساسانی ضرب شده اند. بیشتر سکه ھای عربی-ساسانی


 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها