به مناسبت چهل یکمین سالروز شهادت عبدالمجید کلکانی بنیانگزار و رهبر سازمان آزادی بخش مردم افغانستان ساما و جبهه متحد ملی افغانستان


وحدت ما پاد زهر توطعه های دشمنان افغانستان است. کشور ما اکنون در برهه ای حساس و مرحله تاریخی و سرنوشت ساری قرار دارد.
 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها