روایت تاریخ: چگونه خراسان، افغانستان شد؟

تذکر کوتاه در مورد محتوای مطالب  ھر آنچه گفته می شود، بر بنیاد « اسناد و منابع تاریخی » است، نه « تحلیل » ھا!.تمام اسناد و منابع « دست اول و معتبر » اند، نه « نقل قول » ھا. اگر اسنادی مانده باشد و یا در جایی اشتباه شده باشد، با ذکر اسناد پذیرفته می شود!
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها