پی آمدهای استقرار افراطیون در قلب آسیا

این شعر را در سال 2019 میلادی سروده ام و هشداری جدی به مردم افغانستان و مردم منطقه بود؛ ولی آمادگی برای دفاع از مردم افغانستان گرفته نشد؛ زیرا کشتی بی ناخدای میهن در دل امواج توفان گرفتار شده و مردم فقط می‏توانند غرق شدن این کشتی بشکسته را تماشاگر باشند.

دولت غنی و طالبان از یک استراتیژی که همان پیروی از دستورات ارمریکا و پاکستان است، پیروی می‏کنند. این استراتیژِی مطابق به موقعیت جیوپلتیکی و استراتیژیکی افغانستان از طرف سران پیمان ناتو به سرکردگی امریکا طرح شده است و نمایانگر تقابل پیدا و پنهان بین امریکا، چین و روسیه و هند می‏باشد. سران پیمان ناتو به رهبری امریکا به جای ماندن در افغانستان و ادامۀ جنگ، استراتیژِی عمیق تر و طولانی تری را طرح کردند که آن تخریب تمدن، فرهنگ، اقتصاد و زیرساخت‏های آسیا از درون، خاصه «پروژۀ راه ابریشم چین» توسط افراطیون در (زیرنام دین، سنت و جهاد) می‏باشد. 
سران ناتو به سرکردگی امریکا فکر می‏کنند که با قدرت گرفتن دوبارۀ طالبان، افغانستان خواهی نخواهی به بستر افراطیون در منطقه تبدیل می‏شود و بر روی این بستر می‏توانند اکثریت افراطیون اسلامی شرق میانه را به افغانستان گسیل کنند و سریال جنگ ضد شوروی سابق را که منجر به فروپاشی آن امپراتوری پهناور شد، این بار علیه چین تکرار کنند. نام مجاهدین ضد شوروی به طالبان تعویض شده است و پاکستان باز به مرکز تجهیز و ادارۀ افراطیون تبدیل می‏شود با این تفاوت که آی اس آی این دفعه در دو نقش بازی می‏کند، یعنی باید تعادل بین امریکا و چین را تا جا به جا شدن افراطیون در افغانستان حفظ کند و اژدهای خفته را بیدار نکند، بلکه در ظاهر با آن روابط بسیار خوب داشته باشد و از اختلافات و رقابتهای چین و هند برای سرگرم نمودن چینی‏ها استفاده کند؛ زیرا گسترش افراطیت و ریشه گرفتن آن از نگاه ایدئولوژیک و عقیدتی در منطقه، خود به خود پلان‏های استراتیژیک چین را در شرق میانه، جنوب و غرب آسیا خنثی می‏کند و مانع گسترش آن در افریقا و اروپا می‏گردد. 
ایران نیز بمانند دوران جنگ علیه شوروی سابق (سطحی نگرانه، بی خبرانه و ناآگاهانه) به دون توجه به عمق و پهنای این استراتیژی بسیار خطرناک، پشت جبهۀ دیگر این استراتیژِی خواهد شد. چونان که این سیاست خام و ناشیانه از همین اکنون در تحلیل های اصولگرایان نمایان است و دلیل عملی و نمایان آن حمایت از طالبان افراطی می‏باشد. برای محاصرۀ چین باید افراطیت به آسیای میانه با جنگ یا از راه تبلیغ و ترویج  گسترش یابد که در این مورد در بین پاکستان، ایران و ترکیه با وجود اختلافات سیاسی عمیق توافق ایدئولوژیک و تمایلات عقیدتی در سطح همکاری و تقسیم منافع بین سنی و شیعه وجود دارد. 
در این استراتیژی درازمدت و گسترده هدف اصلی امریکا هجوم برضد منافع چین و روسیه می‏باشد. روسیه در درازمدت شکننده ارزیابی می‏شود؛ زیرا کافی است که با گسترش افراطیت در آسیای میانه و تجهیز اوکراین و کشورهای اروپای شرقی این کشور را محاصره و از درون منفجر کرد و یا در جریان جنگ های آینده حلقۀ محاصره را تنگ تر ساخت. تمرکز سران ناتو خاصه امریکا به سوی چین است؛ زیرا چین دارای انسجام و بافت قوی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی درونی است و دنیای مخصوص خود را دارد؛ از نگاه قدرت اقتصادی رقیب اصلی امریکا می‏باشد؛  لیکن تا هنوز خرس قطبی در خواب زمستانی است و اژدهای خفته بیدار نشده است.
رسول پویان
12/7/2021

رسول پویان
قرارداد امریکا با پاکستان
جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بُوَد
خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بُوَد
صلح وجنگ طالبان را مکرپاکستان شمار
بیـن امـریکـا و پاکـسـتـان ایـن پـیــمان بود
هـسـت و بود ما شـده بـازیـچـۀ بـیگانـگان
سرنوشـت مردم مادسـت عمران خان بود
صـلح امـریکا و پاکـستـان قـرارداد دیگـر
بهـر تخریـب وطن نـه خاطـر عمران بود
عمـق دارد اسـتـراتیـژی پاکـسـتان هـنـوز
کـشـور ما سـنگر خـونـین ایـن میدان بود
آب وخاک ما برای فوج پاکستان طلاست
لـیـک بهــر مـــردم مـا کلـبــۀ ویـران بود
تا که پاکستان باشـد نان وخون ما یکیست
نوجـوان و کـودک و پیر وطن گریان بود
از به زیـر تیغ پاکـستان و طالـب زیـستن
مرگ بر ما صد هزاران مرتبه آسان بود
میهن ما صید خونین زیـر تیغ خـونچکان
بهـر تقـسـیم غـنـایــم چـنگ بـا دنـدان بود
چون ملخ ریزند درکشوربزودی، هشدار!
اجنبی فـرمانـده و دزد و دغـل دربان بود
میدهند بازی مـردم را بنام جنگ و صلح
این همان بازی موش و گـربه و انبان بود
کس نمی پرسـد از مردم دریـن بازی چرا
آری ایـن بازی ز اول مخـفی و پنهان بود
خـلـق مظـلـوم وطـن قــربـانی بـازیگـران
قـتـل گـوسـفندان فـقط با نقـشۀ گـرگان بود
زیـر نـام صلح جـنگ داخلی در می دهند
نقـشـۀ افـراطیون در پـشـت آن پـنهان بود
ازغنی تسبیح و ازکرزی چپن وامانده شد
این در آخرسرنوشـت جمله مزدوران بود
چین وروس ازچرخش تاریخ شاید غافلند
زور افـراطی در این بازی ده چندان بود
گرگ رادرآغل گوسفند پروردن خطاست
بهر تشـخیص طبایـع این مثل عـنوان بود
صلح قلابی اگـر فاشـیزم و اسـتبداد گشت
کشـور ما بار دیگـر بـد تـر از زندان بود
چل سال جنگ وطن راجنگ قدرتها نگر
کُـندۀ خـوش سوز دوزخ جاهـل افغان بود
هـر طـرف بازار دلّالان بـود بســیار داغ
نه شرم از خلق و نه هم بیم از یزدان بود
ضد افــراط و تجــاوز اتّحـاد مـردم اسـت
ورنـه عمری میهن ما بی سروسامان بود
30/1/2019
 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها