فراخوان برای اشتراک در کنفرانس فارو به ارتباط اوضاع جاری افغانستان

طی هفته های اخیر در افغانستان تحولاتی به وقوع پیوسته است که امید برای حل سیاسی بحران افغانستان را ضعیفتر ساخته و مردم ما در داخل و خارج افغانستان با نگرانی و دلهره بسر میبرند. تشدید جنگ توسط طالبان که با استفاده از خلای نظامی ایجاد شده بعد ازتصمیم خروج کامل و بی قید وشرط نیرو های ناتو، وارد مرحلهٔ جدید گردید،

هدف پیروزی نظامی و سرنگونی نظام کنونی را تعقیب میکند. تحلیگران سیاسی و نظامی ازسناریو های مختلف در پی اوضاع کنونی صحبت میکنند که آکثریت آنها تکان دهنده اند. علاوه بر ادامهٔ نظام کنونی و جنگ، ازاحتمال استقرار امارت و ادامهٔ جنگ و حتی سوریه ای شدن جنگ افغانستان هم صحبت بعمل می آید. حکومت افغانستان هنوزهم درتبلیغات روحیهٔ اعتماد بخود را انعکاس میدهد، اما عواقب ضعف مورال و مدیریت در بخشی از پرسونل امنیتی و دفاعی به صراحت دیده میشود. همین ضعف باعث وسعت جغرافیای تحت کنترول طالبان شده است.  
افغانهای مقیم خارج با وصف دوری از آتش جنگ افغانستان، در شعله های آن میسوزند و بخاطر سرنوشت ۳۳ میلیون هموطن شان که در داخل افغانستان اند، شدیداً نگران اند. اکثریت افغانها به این سوالها مواجه اند که افغانستان به کجا میرود؟ سرنوشت مردم رنجدیدهٔ ما چه میشود؟ آیا ما کاری برای وطن وهموطنان داخل کشور کرده میتوانیم؟ فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) بمثابهٔ ارگان هماهنگ کنندهٔ فعالیتهای بخش متشکل افغانهای مقیم اروپا از مدتی بدینسو به فکر تدویر کنفرانس آنلاین برای تبادل نظرمیان هموطنان مقیم خارج از کشور در مورد سه سوال فوق است. اخیراً کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو تصمیم به برگزاری کنفرانس از طریق برنامهٔ انترنتی زوم گرفت. 
بدینوسیله آنعده هموطنان مقیم خارج، بخصوص اروپا و امریکای شمالی، که شرایط کنونی وطن باعث نگرانی شان شده، فرا خوانده میشوند تا همه تعلقات  قومی، زبانی و سیاسی را کنار گذشته و برای تبادل نطر با سایر هموطنان خویش و فرمولبندی مواضع مشترک دررابطه با اوضاع وطن در این کنفرانس اشتراک کنند. در برنامه دو ثلث و قت برای ابراز و تبادل نظر اشتراک کنندگان اختصاص داده شده است. 
کنفرانس بروز یکشنبه ۲۵ ماه جولای ۲۰۲۱ از ساعت ۴ الی ۸ شام به وقت اروپای شمالی از طریق زوم برگزار میگردد. هموطنان میتوانند ۱۵ دقیقه قبل از آغاز کنفرانس با استفاده از لینک ذیل در کنفرانس سهیم شوند. 
شما میتوانید از طریق لینک ذیل در کنفرانس «افغانستان به کدام طرف سوق میشود، ادامهٔ نظام فعلی، امارت، سوریه ای شدن یا…؟» اشتراک کنید:
     
Zoom Meeting: 

 

https://maastrichtuniversity.zoom.us/j/95304243182?pwd=SzNNd0U1bk5rRmFCMkwwRUZPOXZudz09

Meeting ID: 953 0424 3182 
Password: 277331


«کمیتهٔ اجرائیه فارو»
ا
 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها