قیام مردمی

خیزش وقیام مردمی " بهار افغانستان" را از صمیم قلب واز ته دل بمردم شریف ، نجیب وبا شرف وباغیرت افغانستان تبریک وتهنیت میگویم .
آقای نور وآقای محقق که بحیث کرگسان برای موج سواری بر احساس شریفانه مردم به ولایت مزار پرواز داده شده اید ، اگر برابر یک ذره و یک سرسوزن شرافت وطن پرستی دارید هریک صد صد ملیون دالرازهزاران ملیون

دالرهای حلال تان باین خیزش کنندگان وقیام کنندگان مردمی بپردازید تا خیزشگران وفامیل های شان از گرسنگی نمیرند وجنبش به رکود مواجه نشود .

بهیچوجه این خیزشگران وقیام کنندگان مردمی را با افکار قومی، تنظیمی .مذهبی وزبانی تان آلوده ، ملوث ومنحرف نسازید .

مدافعین وطن وخیزشگران به غذا ، لباس وحد اقل سرپناه واعاشه واباطه اولاد وفامیل خود ضرورت دارند ، لطفا ایثار وفداکاری را فراموش نکنید تا همقطارانتان درسایر ولایات به تاسی ازشما از ملیونها دالرحلال شان به قیام کنندگان دریغ نکنند.

بگذارید ( مداخله نکنید) تا قیام کنندگان نجیب وملی ازجمله مردمان شریف ووطن پرست که درظرف این بیست سال سرکوب شده اند ونتوانسته اند سر بلند کنند کمیته جنگی (ستاد جنگی) برای سوق واداره جنبش ویک کمیته اقتصادی (ستاد کنترول اقتصادی) یرای اعاشه واباطه سلحشوران سربکف بسازند وبوجود بیاورند تا همه امور جنگی وسوق الجیشی وحربی را اداره کنند تا جنبش وقیام مردمی توسط دست اندازای خاینان ملی ، دست درازی بیگانگان ، ونفوذی های ممالک همجوار بکجراه وبیراه وسراشیب سقوط واضمحلال سوق داره نشود .

بگذارید( مداخله نکنید)  تا خود قیام کنندگان وسلحشوران تصمیم بگیرند که معاش همه از الف تایا زیاده از معاش یک سرباز نباشد وغذای همه ازالف تا یا مماثل قروانه سرباز باشد.

هنگامیکه مردم بپاخاسته سوق واداره درست ، ملی، مردمی وطن پرستانه را سازمان دادند، اسلحه های فراوانی که در مغاره ها ، صوف ها، سمچ ومغاک ها مدفون وپنهان شده اند به زودترین فرصت بدسترس قیام کنندگان قرار میگیرند. همچنان سلحشوران وقیام کنندگان خوب آگاه اند ومیدانند که مقادیرزیاد سلاح های ایتالوی ،جرمنی ، فرانسوی ، انگلیسی ، ترکی وامریکایی در افغانستان وجود دارد وباین اساس هیچگاهی دست خیزشگران ملی وبپاخاسته بی سلاح  باقی نمی ماند وتازمانیکه طالبان این ملیشیای امریکایی- پاکستانی بجنگ ادامه دهند ،جنگ آوران مردمی از مصادره اسلحه  های عصری آنها تجهیز میشوند.

آقای نور وآقای محقق وسایر همقطاران شان در سایر ولایات بدانند که جنبش ملی وقیام کنندگان مردم هنگامیکه طالبان (ملیشیای امریکایی- پاکستانی ) را سرجایشان بنشانند ، اولتر ازهمه دارایی های ملیون دالری باد آورده شما از دست چور وچپاول طالبی مصئون میمانند . واگر این جنبش از اثر مداخله شما وهمفطاران شما وسایر خائنان ملی از رهبری وسوق اداره درست محروم شوند،  یقیننا شما وهمقطاران شما زیر سم ستوران آنها پامال وخاک وخاکشیر شده وشرف وناموس تان بباد فنا خواهد رفت .

تمام مردمان شریف ووطن پرست بر شما لازم است  ، در هر موقیتی که قرار دارید بحیث رهرو وپیرو درین قیام ملی ومردمی سهم بگیرید تا عملا ومعننا در خدمت توده های بپاخاسته قرار گیرید . روشنفکران شریف ووطن پرست  ( نه ایجنت های مدافعین مدنی ) برشما لازم و وضرور است تا برای آموزش ویادگیری درین قیام سهم بگیرید تا درجریان عمل وآموزش پولاد تان آبدیده شودوبه خدمتگاران واقعی مردم ارتقا کنید .

دولت افغنستان هم شریفانه وعملا ، برملای عام با ثبات برسانند وثابت کنند که ایجنت ودست نشاندۀ امریکا ، ناتو وچهل مملکت استعمار نیستند تا قیام کنندگان مردمی ومدافعین ملی به آنهااعتبار واعتماد کنندتا در پهلوی شان قرار داشته و یکجا بجنگند .در غیر آن ملت نجیب افغانستا ومدافعین ملی با قیام ملی خود ازننگ ، ناموس استقلال ،وآزادی وجب وجب خاک خود دفاع خواهند کرد و در خاتمه بگفته فرانسوی ها تفنگ را از یک شان بشانه دگر خواهند کرد.

ملت شهیم ایرن با پیشینه پر افتخار تاریخی ،  آگاهان وروشنفکران آبدیده درکوره بیداد وبخی وطن شان اآگاه باشید که دولت فعلی تان با اتش یازی میکند وبا تمویل وتجهیز ، بنیاد دولتی صیهونستی امریکائی متعصب مذهبی رادر زیر ردای سیاه خود کمک وتسهیل وتمویل  می کنند که ( حشدشعبی وحزب الله نخواهد بود)وبعد از استقرار بزودترین ثرین فرصت در آستان های متعدد کشوروسرحدات تان درد سر های جدی برپا میدارند ، که اداره آن تهدید ها برای هستی شان (که خوب خواهد بود ) وبرا ی ملت نجیب ایران گران تمام خواهد شد .

سلحشوران وقیام کنندگان مردی ملی نمیگذارند که ( نیم نختک ) جنایتکارانه امریکا در میدان هوائی کرزی ، برای حمایت قوت ولایموت یکهزارو  هشت صد نفرکارمند استخباراتی در سفارت امریکا ، سی هزار نفرامریکائی بنام قراردادی وزارت دفاع ( قوای هوائی) ، مافییای مواد مخدر، مافییای استخبارات جهانی ، مافببای قاچاق معادن سرزمین وزیر زمینی ما توسط آقای  اردوغان وبرای دسانت دادن داعشیها از ترکیه به افغتنستان وپیشبرد تمنیات  اتنیکی شان عملی شود وبکار گرفته شود .

قیام کنندگان در جریان عمل با غربال کردن – رهبران وقائدان واقعی خودرا تبارزمیدهند وانتخاب میکنند وعادلانه ترین محاکم وگیوتن عدالت واقعی را با سهمگیری زن ومرد متساوی الحقوق می سازند وبرپا میدارند ودر قسمت دارائی ملیونرهای باد آورده تصمیم عادلانه میگیرند .

 کسانی حتما در جریان عمل قوانین ومقرراتی را که خیزشگران ملی و قیام کنندگان وضع میکنند می نویسند تا بحیث مادر تمام قوانین وکود های شهروندی برای نسل های آینده باقی بمانند وملت های آگاه جهان آن قوانینی را که باخون نوشته شده است درتواریخ خود با خط زرین درج میکنند .

رهبران ملی ووطن پرست مردان باشرف وصاحب غرور افغانی وخدمتگاران واقعی مردم افغانستان در جریان خیزشها وجنگهای نجاتبخش تبارز می نمایند وزعامت ملی مردم را بدست میگیرند واز جانب عموم مردم افغانستان بحیث زعیم ملی پذیرفته ومورد قبول قرارمیگیرند.

 بگذارید خیزشگران ولایات با سلحشوران دگر ولایات راه های تماس واشتراک مساعی را بوجود بیاورند وبه اینطریق اتحاد ولایات مختلف بعمل آید و اتحاد ملی که از اثر مداخله استعمارگران وخائنین ملی در سایه قرار گرفته بود دوبارره تامین گردد وولایات همجوار با اشتراک مساعی بالای نقاط ضعف دشمن تهاجم وصفوف دشمن را خرد کنند وپیروزی کسب نمایند 

بیاد داشته باشید اقای نور واقای محقق که بنابرادعا های خودتان شما جزء ارکان اساسی معاهده ننگین واسارت آوربا امریکا بودید که از اثر آن افغانستان آزادی واستقلال خود را ازدست داد وبمستعمره بی مقدار تبدیل گردید. صرف نظر از دگر خطاهای تان تنها همین قصور حیات شما وشرافت فامیل تانرا تهدید میکندو بمخاطره می اندازد واین لکه ننگ را با صدملیون دالروبیشتراز آن که برای شما پول ناچیزی است از دامان تان اگر ممکن باشد پاک نمائید.

سلحشوران وقیام کنندگان غیور اجازه نمیدهند که وزیر حربیه جدید با طرح پلان جذب سی هزار نفری خاینانه خود از خیزشهای مردمی باز هم مانند آقای فهیم افرادی را از گروه های جمعیت وشورای نظار و حزب اسلامی و حزب حدت ترتیب دهد تا بار دگر تسلط جنایتکاران محلی را که باعث آوردن طالب وقوای اشغالگرامریکائی وناتوشدند دوباره بر گرده مردم سوار سازند..پلان آقای محمدی برای تولید شقاق وپراگندگی در صف یکپارچه ومتحد مردم افغانستان وتعمیل نظرات واوامر امریکا وانگلیس است که هرگز اتحاد ملت افغانستا ن را نمیخواهند ، وبنفع طالبان  است که بزودی تارومار میشوند وخوشخدمتی بیشرمانه به پاکستان است که هیچگاه حکومت مقدر وبا صلابت را در افغانستان نمیخواهد ،میباشد .

باخیزش سلحشوران وقیام کنندگان وهمه ملت افغانستان وپیوستن عساکر وقوای دفاعی به پدران ، برادران وخوهران ومادرن شان که همه کوه ودشت وصحرا را پر میکنند ارتباط طالبان با عقیه شان پاکستان قطع شده وچون شکار گنجشک به دام می افتند. ودرین ضمن مشاوران امریکا وانکلیس وفرانسوی ،چینی وروسی با ملیون ها دالر وتاحصول دالر های شاهزدگان جهادی ، قچا قبران تریاک وغاصبین زمینها در وطن نگاهداری  می شوند ، وجنرالان پاکستانی با 650 بال طیاره های ما وبعوض 8000 تانک هشت هزار تراکتور واسترداد فابریکه جنگلک وفابریکها ....تعویض میشوند ، وانس ها ومگس ها وبرادرها واستا نکزی ها وسایر خارجیان  با کوه های کلدار وآرد وبرنج وتیل وگاز روغن معاوضه میشوند .

فقط حکومت ملی متشکل از وطن پرستان واقعی وخدمتگاران حقیقی مردم که از بطن خیزشهای ملی برخاسته باشند با اراده قوی خدمت بخلق وهمه مردم افغانستان  ، درین هنگامه وحشتزا میتواند وطن را ازین ورطه هولناک نجات بدهد. نه نوکران دیرینه اجنبی که مهر منحوس ایجنتی وخدمتگاری  بیگانه در ناصیه شان حک شده وهویداست . قیام کنندگان وسلحشوران در جریان عمل با گزینش خدمتگران شان در تعین سرنوشت خویش مرد وزن مساویانه ، شریفانه ، عادلانه وسودمندانه سهم میگیرند.

 سلحشوران وملت افغانستان به مشوره ورهنما ئی شکستی ها ودشمنان شان ضرورت ندارندووقتی که طالبان این ملیشیای امریکائی – پاکستانی را سرجایشان نشاندند با کسانیکه ولسوالیهارا بدشمن تسایم کرد ه اند تصمیم عادلانه اتخاذ خواهند کرد. خیزشگران وقیام کنندگان  ،خدمتگاران ونوکران امریکائی ، انکلیسی ، جرمنی وکارمدان "مدنی" را قبل از اینکه از افغانستان خارج شوند تسجیل وبایومتریک می نمایند تا وقتیکه دوباره درلباس کرزی ها ، ، پد رام ها وعمرداود زی ها وحید عمرها، ربانی ها ونادری ها و..... بوطن فرستاده میشوند شناخته شده باشند . 
کابلی

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها