خطاب به مردم افغانستان؛ زنان و مردان

برای تمام مردم افغانستان و جهان روشن شده است که پس از بیست سال اشغال و تجاوز، بر مبنای قرارداد ننگین قطر بین امریکا و پاکستان، وطن و مردم افغانستان را به افراطیون و ملیشه های پاکستانی تسلیم کردند. خائنان ملی دولت اشرف غنی احمد زی (این معمار طرح فاشیزم قومی در افغانستان) این پروسۀ تسلیم دهی وطن ومردم را به طالبان بر اساس پرژۀ استراتیژیک امریکایی-پاکستانی در طول سالیان قدرت تا ورود آنان به کابل، رهبری کردند

 

و در پایان غنی احمدزی این الگوی فاشیزم، نژادپرستی و ضد اقوام شریف و با عزت افغانستان  با سران تیم خود، به کمک نیروهای امریکایی از چنگ عدالت و محاکمۀ مردمی فرار کرند و طالبان در حضور هزاران نیروی اشغالگر نظامی امریکا در پایتخت افغانستان، به ارگ کابل رسانیده شدند.
رسالت تاریخی همه مردم پریشان، لیکن مقاوم، سربلند، متمدن، صبور و هوشیار کشور، خاصه نخبگان، علما، سیاسیون، جوانان، روشنفکران و همچنان نظامیان و سربازان به اسارت داده شده که با دسیسۀ ارگ نشینان، مجبور به ترک سنگرهای دفاع از وطن شدند، می باشد که صفوف خود را هرچه زودتر سر و سامان داده و در سطح کلان میهن در دسته ها و گروپ‏های متناسب با اوضاع و شرایط مناطق به صورت علنی، زیر زمینی و سازمان یافته جمع شوند تا در یک مبارزۀ دقیق، منظم و طولانی مدت برای دفاع از ننگ، ناموس، عزت، آزادی و استقلال وطن آمادگی واقع بینانه، عملی، استراتیژیک و همه جانبه بگیرند. 
طالبان به رهبری مستقیم پاکستان، طبق استراتیژی درازمدت امریکا بستری برای افراطیون و تروریستان جهانی و منطقوی می گشایند؛ زندگی در زیر استبداد، اختناق، ستم، وحشت، ترور و بردگی این نیروهای جهل و تاریکی غیرممکن است. برای مردم افغانستان هیچ راهی به جز مبارزۀ طولانی به شیوه های بسیار متنوع و همه جانبه در سطح ملی، منطقوی و جهانی باقی نمانده است. این مبارزه به نیروی جوان، آگاه، وطن دوست، خستگی ناپذیر، باظرفیتهای کافی نیاز دارد که بی شک در افغانستان، منطقه و جهان وجود دارد. 
تاریخ این سرزمین ثابت کرده است که اشغالگران و زورگویان هماره حمله و یورش آورده اند، قتل عام کرده اند، هست و بود ما را به تاراج و غارت برده اند، آزادیهای انسانی و استقلال ملی ما را لگدمال ساخته اند؛ اما به همت، پایداری و هشیاری مردم این مرز و بوم شکست های سخت خورده اند که افراطیون و ملیشه های پاکستانی در مقایسه با آنان کف و حباب روی آبی بیش نیستند. مردم ما به نیروی جوانان خود از ننگ، ناموس، آزادی، استقلال، فرهنگ و مدنیت چندین هزار سالۀ خود جانانه دفاع و حراست می کنند. زنده باد افغانستان؛ مرگ بر اشغالگران. 
رسول پویان
16/8/2021
------------------------
جنبش نسل جوان
اسـیر فـتـنـۀ چـرکـیـن پاکسـتـان شدند مردم
به طرح انگریـزوامریکا ویران شدند مردم
از آن روزی که پای انگریـز آمـد در خاور
گرفتار نفـاق و بی سر و سامان شدند مردم
خراسـان کهن میدان جـنگ کینه تـوزان شد
به گرداب شب تاریک غم گردان شدند مرم
به دورخویش می‏پیچند وراه چاره پیدانیست
از آن وقتی که بند دایـرۀ شیطان شدند مردم
قرونی درنفاقِ خانه جنگیهای زی زی رفت
همیـشـه کُـنـدۀ مجـبــور آتـشـدان شدند مردم
هماره شـه شجاع هـا آمـدنـد با زور بیرونی
به نام قـوم ومذهب تابع و پسمان شدند مردم
یقـیـنـاً امـریکا از انگلـیس امـداد می جـویـد
ز جورنقشه های کهنه بس نالان شدند مردم
سـران ارگ و طالـب نـوکـران اجنبی باشـند
تمـاشـاچی بازی هـای مـزدوران شدند مردم
خلیل زاد و غنی و کـرزی آخـر میهن ما را
به پاکسـتان دادیـد، ناله و افـغـان شدند مردم
غنی بیست سال با اقوام مظلوم وطن جنگید
فراری راکنید پرسان؛هان! افغان شدند مردم
کجاشدنام وننگ وغیرت ولاف وطن دوستی
فــدای حـیـله و نـیرنگ نـامـردان شدند مردم
سـیه کردیـد روی خـویشتن را باز در تاریخ
زبی ننگی تان ازدیده خون افشان شدند مردم
غنی درارگ بازی کرد وطالب برسر میدان
ز نیرنگ سـیابازیچـه هـا حیران شدند مردم
غنی ارتش را تسـلـیم پاکـستان و طالب کرد
به حال افسر وعسکر بس گریان شدند مردم
به ظاهـر ضد پنجابید و در باطـن مزدور اید
وطن بفروختید بس بی بها پژمان شدند مردم
دگرحرف دروغ وخوشکل دموکراسی نیست
مقـابل با امیر دسـت عمران خان شدند مردم
دوباره مکتب نسوان و دانشگاه شـود مسدود
اسـیر جنگل تاریک پـر حـیــوان شدند مردم
چـرا آمد امریکا؟ چرادرنیمه شب بگریخت؟
لگـدمـال عجــائـب بـازی دوران شـدند مردم
هرآن چیزیکه امریکا به کشورداد، شد برباد
بـه دسـتور قـرارداد قـطر ویـران شدند مردم
به نام ترجمان فکرجوان را می برند ازملک
مقـابـل بـا هـزاران فـتـنـۀ پنــهـان شدند مردم
فکنده پـول و ثـروت رهـبـران پـیر را در دام
بـه نیروی جـوان از دل هـم پیمان شدند مردم
بـه زور جنـبـش نسـل جـوان میهن شـود آزاد
اگر با دانش وعقل وخرد خواهان شدند مردم
رسول پویان
16/8/2021

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها