چرخش بدفرجام دیگری درتاریخ میهن ما

تاریخ خونبارکشورعزیزما درواقع تاریخ عجیب و عبرت آموز و بوقلمونی بوده است. فرود و فرازجریان این تاریخ هم سریع السیر بوده وهم  متأسفانه تکرارمکررات. به همین اساس، مرور و مطالعه ی تاریخ این سرزمین باید برای همه ی ما ضروری، دلچسب و انتباه آمیز باشد. بخصوص تاریخ معاصرکشورما، گفتنیها، شنیدنی ها و صحنه های تکان دهنده و گاهی هم خنده آوری باخودحمل کرده است.

آمد وبرگشت عده یی ازقلدران، زورگویان، بی دانشان، ویرانگران و بیگانه گان وبیگانه پرستان بی آزرم برستیژحاکمیت،  با دریغ که تداومش را همچنان سرسختانه تا امروز به نمایش میگذارد.  
 وقتی فرار دلقک بی مقداری به نام اشرف غنی احمد زی ویاران بی مقدارترازاو را شنیدیم، وقتی توطئه ریزی های دشمنان دوست نمای خارجی، بیرحمی ها و هجوم قاتلان شناخته شده ی تروریستی برحریم خاک مقدس و جان و مال وآبرو و عزت مردم مان را با دوچشم سردیدیم، وقتی زوال یک نظام سیاسی جا افتاده و به رسمیت شناخته یی به نام " جمهوری اسلامی افغانستان" و اورنگ نشینی مشتی دجال وجهال بجای آن را شاهدیم، یکبار دیگر باید بگوییم که بلی! تاریخ جغرافیای  خون گرفته  یی بنام افغانستان، همان تکرار مکررات، آنهم بگونه ی بسیار رسوا آمیزآن است.  
دربحبوحه ی این تکرارهای مضحک و ننگین تاریخی، درس و عبرت دیگری که مردم افغانستان و خلقهای جهان بایدکسب نموده باشند، این است که امپراتوری شناخته شده ی امروز(ایالات متحده ی امریکا) دیگرآن امپراتوری های پابند به عهد و پیمان قدیم نیست.  امپراتوری امروز که به تعداد هشتصد پایگاه نظامی مجهز دریکصد و هفتاد کشورجهان دارد و حرف اول و آخر را میزند، نه عهدی را می شناسد ونه پیمانی را، نه رحمی دارد و نه وفایی. این امپراتوری، بقای نظام و برقراری هژمونی جهانی اش را در دروغگویی، پیمان شکنی، فریبکاری، شعله های جنگ و قتال و بالاخره در نفس خون و و یرانگری دایمی جُست و جو مینماید. 
وضعیت شرم آور و  نا هنجارکنونی درکشورما، نه تنها برخاسته ازپیمان شکنی ها و توطئه ریزی های امپراتوری امریکا و متحدان آن است، بلکه پیامد کارنامه های یک مشت اقلیت خاین به ملت نیز است.   
اقلیت خائنی که خون وطندوستی، شرافت انسانی، حاکمیت ملی و امانتداری های تاریخی هرگز دررگ های جسم کثیف شان جریان نداشته است. این اقلیت خائن به مُلک و ملت، بهترین و بزرگترین فرصت های کاری و خدمتگزاری به مردم را  ظرف بیست سال پسین به سهولت ازکف دادند. 
  آنها آنچه را درنظرگرفتند و دودسته بدان چسبیدند، همانا زراندوزی بخودشان، حفظ قدرت  و چاکری برای اجانب بود و بس. یعنی، جفا و غداری اجانب، دشمنی و دست بازیهای همسایه های ناجوانمرد، فساد و بیعدالتی دولت به سر اقتدار و فعالیتهای تخریبی ستون پنجم  دست بدست هم داده موجب تجهیز، تقویت، بزرگ سازی قدم به قدم و بالاخره برگشت گروه تروریستی ضد علم و ضد تمدن به نام " طالبان" به اریکه ی قدرت سیاسی درافغانستان گردید.                                
آنچه درعین حال درافغانستان خونچکان تاکنون دیده نشده، همانا به پای میز محاکمه کشانیدن خائنان و غداران و چاکران اجانب، وطنفروشان و دشمنان بداندیش خاک و ملت ماست.        این حلقه ی گمشده ی حقوقی، قضایی و قانونی ظرف چند دهه ی اخیر، همه ی دزدان، قاتلان و جنایتکاران را هم جرأت بیشتربخشیده  و هم مصوونیت جانی و مالی وسیاسی را نصیب آنها گردانیده است. پس با درنظر داشت شرح مختصر بالا، میخواهم دو نکته ی مهم را در اینجا یاددهانی نمایم که باید به اجرا درآید
اول. تقاضای عمومی مردم افغانستان ازمنابع بین المللی غرض دستگیری و به محاکمه کشانیدن داکتراشرف غنی احمد زی بخاطرخیانت های بزرگ ملی وی.   
دوم. آماده شدن مردم افغانستان غرض مبارزه و مقاومت علیه لشکرجهل وجنایت گروه طالبان و باداران جهانی و منطقه یی آنها در سراسر کشور. 
زیرا تا انسان وجهان بوده وهست، مبارزه ی حق دربرابر باطل و نور در برابر ظلمت ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت.  به همین امید! 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها