چطور شعور سیاسی مردم خود را بلند برد؟

شاید همه این مقوله را قبول نماییم که شعور سیاسی افعانها پاهین است. چطور می‌تواند  تغیری در مقوله وارد نمود؟ شاید زیادی موافق باشند هر کس برای هر کار ساخته نشده یا به عبارت دیگر هر کار از دست هر کس ساخته نیست. که مخاطب این سخن دوستانی است که استعداد سیاسی ندارد. ببینیم هر کس  که ضعف بصیرت سیاسی شان بار ها ثابت شده دست از اظهار نظر سیاسی خود داری نمی‌کنند. و چه رسد به معذرت خواهی از اشتباهات شان!

از سلمان رشدی سوالی سیاسی کردند و از پاسخ دادن به آن خود داری کرد گفت برای دست اندرکاران ادبیات بهتر است که به سیاست دست نزنند.

در فاجعه فعلی کشور و زیر اشغال رفتن کشور بدست طالبان فکر نمی‌کنید؟ که قلم‌بدستان با بصیرت سیاسی پاهین هم تا اندازه ای مسول اند آن عده ای که گفته می‌شد که مردم به نیرو خود اتکا نمایند و خود مسولیت دفاع و سرپرستی امور خود را به عهده بگیرند. می‌گفتند که مردم ما از آن دور آن و یا این مساله دولت است و ما باید از دولت پشتیبانی کنیم که متاسفانه تفاوت دولت مردمی و دولت پوشالی استعماری را هم دیده نمی‌توانستند. و نتیجه را دیدن آنهم دولت تبارگرا با تبارگرای شناخته شده و نوکر.

در مساله سیاست هم استعداد فطری خود  سهم برازنده دارد. که متاسفانه در کشور فقیری کسانی که در رشته ای تحصیل می‌کرند این مساله را مدنظر نداشته اند. که هم سرمایه کشور به هدر رفته و هم مصیبتی به جامعه وارد ساختن بوده اند.

 اگر تمیز سیاسی نداشته باشید چطور نظر درست و غلط و یا خبر و
جهل(پروپاگند) را از هم فرق نمود؟ و حتا آن جعل ها را تکثیر ننمود. دو مثال برجسته آن هشدار امریکه و استعمار از جنگ تمدن‌ها و از طالبان و القاعده و داعش .که که اکثر قلم بدستان کشور آن جعل ها را در اضافه از دو‌ سه دهه تکثیر کرده اند.
حالا احمد مسعود اشتباهات نجیب و پدرش را تکرار می‌کند و هشدار به امریکه در مورد طالبان در مقاله ای در واشنگتن پوست فرستاده. این نشان دهنده این است که خود و دور و برش در سیاست وارد نیستند. و استعمار را نشاخته اند واز استعمار کمک می‌خواهند که مانند پدرش وی را از میان بردارند؟ یا شاید با مشوره های عمدن غلط صالح! چه فکر می‌کنید که صالح دستوری به آن جبه نه‌پیوسته‌ باشد؟ بنطرم باید احمد و جبه‌های مقاومت از صالح و مهره های استعماری امثال اش که تاریخ مصرف شان شاید تیر شده به خصوص کسانی که شایعه در مورد دست داشتن شان با استعماردر قتل پدر اش مسعودفاصله بگیرند.و مقاومت باید به شکل دموکراتیک و با فضا دادن بیشتر به زنان و جوانان رهبری شود. اشتباه دیگر احمد این‌که در قدرت می‌خواهد سهم داده شود در دولت اشغالی دیگر؟ فرض کنیم که آنها چوکی ای را به شما به خاطر به دام انداختن تان پیشنهاد کند شما چطوربا آن طلسم برخورد می‌کنید؟ خوب چند روز قبل گفتند که با شما مذاکره می‌کند و بعد دستور گرفتند که اعلام کردند که در ظرف ۴ ساعت خود را تسلیم نمایید. در حالی‌‌که طالبان دست به جانیات جنگی زده و مردم عادی و حتا اطفال و زنان را قتل می‌رسانند. ولی یک خبر اش یا عکس و نوار اش بخش نمی‌شود که سانسور در عصر دیجیتال توسط استعمار اجرا می‌‌شود. که استعمار و همسایه ها چشم به غارت ثروت‌های آبی و معدنی ما دوخته اند. و هوشیار بود که مانع فاجعه چون کنگو تجزیه و نسل کشی شد.

 شکست اسماعیل و عطا و دوستم را در بعد سیاسی می‌بینم تانطامی. و آنها حتا بدرک این هم نایل نشده بودند که درک شان از مسایل سیاسی پاهین است.
که از مشوره کسانی که در مورد وارد اند بهره می‌گرفتند. این اشتباهات توسط قلم بدستان هم تا چه وقت تکرار شده میرود؟ مگر ما چه وقت از اشتباهات خود می‌آموزیم؟ و سخن سعدی را باید همیشه به خاطر داشت
ابر،باد،مه،خورشید و فلک در کارند     تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
 در مورد قلم پدستان باید این فرهنگ از زیر نظر کذشتاندن نوشته های شان از چند کسانی وارد در مساله اند و درک و احساس مسولیت در قبال نوشته های خود نهادینه شود.

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها