ریشه های عقیدتی و پس منظر سیاسی "گروه تکفیری طالبان"

از آن زمان (۱۵/۱۶ سپتامبر) به این سو که گروه طالب، به ویژه بخش گروه حقّانی غلجایی تبار در تداوم خصومت تاریخی  با گروه ملا غنی برادر  درانی تبار، "ارگ نشین" گردیده اند،  نوشته های  زیادی، نظر به دیدگاه های ایدولوژیک و مواضع سیاسی هر گروه  هم از طرف نخبگان افغان و هم از طرف اندیشکده های جهان در مورد گروه طالب رقم زده شده اند، 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها