قصه من افغانستان من ! اشغال افغانستان توسط طالبان به پاکستان - سوم -

۱ - آیا روشن گران کشورما تسلیمی افغانستان به پاکستان بوسیله طالبان را اشتباه، امپرطوری جهان گشای لبیرالیزم امریکا میدانند؟ و یا برداشت غلط برخی از ما ازسیاست های جهان گشای لبیرالیزم جهانی است؟ من کوشش میکنم خیلی کوتا اشاره ی به رشد اقتصادی امریکا بعد ازجنگ جهانی دوم به نمایم،

تا با آشنایی  به حوادث خونین باری که توسط حکومات امریکادربه کشورهای محروم  عملی شده،آشنا گردیم.
جنگ دوم جهانی سرآغازاستحکام اقتصاد جهانگشای لیبرا لیزم امریکا بود.حکومت امریکا نخستین  بمباتمی خود را در۶ اگست ۱۹۴۵برشهرهیروشیما استفاده کرد وازآن تاریخ سرمست افتخار براین شد که مرگبارترین جنگ افزار جهان را دراختیار دارد. هرچند این برتری نظامی دیر نپایید و به زودی اتحاد شوروی سابق و به دنبال آن چین صاحببمب اتمی شدنداما میل تکتازی و اداره جهان از واشنگتن هرگز ترک نشد . 
پنتاگون به تاریخ ۱۳ اپریل ۲۰۱۷ به ساعت ۷:۳۰ عصر به وقت محلی در ولسوالی اچین واقع درننگرهارافغانستان بمب جی بی یو ۴۳، که مادر همه بمب ها معروف است برای هدف گرفتن غارها  وتونل هایی درکشورفقیرافغانستان استفاده کرد، این حمله پس ازحمله ناگاساکی در تاریخ بشر با مقاصد نظامی به کار گرفته شده است. نظامیان امریکا توسط این بمبتونل هایی را ویران کردند که روز گاری برای انتقال اسلحه برای جهادیون افغانستان ساخته بودند. این انفجار جامعه افغانستان را که پیش از آن هم دچار قطب بندی های قومی ستیز زبانی، مذهبی ومحلی بود، بازهم پارچه پارچه تر کرد. طوری که از یک سو موافقان این امر و سوی دیگر مخالفان آن رو در روی هم ایستادند . به این ترتیب، فرصت ابراز وجود برای کسانی هم میسر شد که به لحاظ سیاسی مدتها پیش به جسدی تبدیل شده بودند. ازآن جمله یکی هم حامد کرزی رئیس جمهور نا مشروع پیشین افغانستان بود که با ابراز مخالفت نسبت به این حادثه، خواست در مرکز توجه مردم قرار بگیرد. تصادفاً اوهمان کسی است که به کمک امریکا از کوخ به کاخ رسید و در پایان زمامداری بی کفایتش، با شعار ملی گرایی عوام زده و کاذب بر بنیاد قبیله، تبار و محلگرایی علیه امریکا ایستاد و بنابر همین دلیل، او کسی است که کمترین حق را در امریکا ستیزی درافغانستان دارد. به نظر آقای کرزی، دشمنی با پاکستان به تنهایی برای ما کافی نبود و افغانستان برای سعادت کامل به دشمنی با یک ابرقدرت نیز نیازمند بود که با اداهای کاذب ملی گرایی و امریکا ستیزانه، کشور فقیر، بحرانزده و شکننده را از متن توجه امریکا بیرون و به حاشیه آورد. می توان گفت حامد کرزی وزنی نبود تا بتواند سبب چنین چرخشی در سیاست امریکا گردد اما اقدامات کرزی، به صورت قطع در جهت توجیه کاهش حضورامریکا درذهنیت عامه غرب و به تبع آن، کاهش حضور کشورهای کمک کننده در افغانستان بود
کرزی در دور دوم ریاست جمهوری اش، دیگر آن حمایت بی چون و چرای اداره جمهوری خواه امریکا را نداشت. اداره جدیدی در امریکا روی کار آمده بود که ارزیابی متفاوتی از توانایی ها و ناتوانی های کرزی داشت. ناخشنودی های جامعه جهانی از کرزی  پیش از معرفی اعضای کابینه دومش شروع شد. آیکین بیری سفیر امریکا در کابل به تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹ گفت که او با تقویت حضور نظامی آمریکا درافغانستان مخالف است زیرا نسبت به شایستگی دولت به رهبری حامد کرزی تردید دارد مقارن با این، روزنامه لس آنجلس تایمز گزارشی از کابل پیرامون انتخاب مجدد آقای کرزی منتشر کرد که درآن انتخاب مجدد کرزی به عنوان یک افتضاح کامل توصیف شده بود. در گزارش آمده بود که پنجاه و نه عساکر امریکایی در جنگهای ماه گذشته در حالی کشته شدند که از یک حکومت فاسد در افغانستان حمایت می کردند .
داکتر لطیف طبیبی

اخبار روز

03 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها