قصه افغانستان اشغال شده ی من

تسلط فاشیزم مذهبی طالبان به همایت پاکستان -  ۱ -
در اوائل هزاره سوم پیش از سرنگونی نظام طالبان در افغانستان، در برخی از محافل و نشریات افغان ها در خارج صحبت های در باره " فاشیزم افغانی" که البته طالبان هدف بود براه افتاده بود. ولی با سقوط امارت اسلامی طالبان صحبت فاشیزم ختم شد.

به تاریخ نزدهم اکتوبر2007 تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیستان که در جمع نخبگان سیاسی و کاتولیک نیویورک در باره ایدئولوژی افراطی اسلامی حرف می زد، هشدار داد که جهان با شرایطی مشابه "ظهور فاشیزم در دهه 1920" روبرو است. بهرحال معلوم می شود که حکفرمایان انگلیستان و کاخ سفید، شناخت کامل از حوزه و از گروه های تروریستی و فاشیست های مذهبی که خود شان از نگاه مالی حمایت میکردند، داشتند. زمه زمه های سیاسی تازهء را بنام " فاشیزم اسلامی" به بازار مطبوعات جهانی عرضه کردند.
 با تاسف فراوان که  جمهوری فاسد اسلامی افغانستان که خود وسیله ی برای تسلیم افغانستان به ارتش پاکستان وطالبان شده است، زمینه استحکام امارت اسلامی را آماده کرده بود. 
طالبان که در پرورشگاه تروریستی پاکستان تربیه شده بودند، درظرف کمتراز یک هفته به کمک ارتش پاکستان درافغانستان خیمه پهن کردند. جهادی های مذهبی ما که حلقه شیطنت قوم گرای نظام جمهوری فاسد افغانستان را تشکیل میدادند، همیشه به عیش و نوش وتا خر خره مانند اعضای دولت، غرق، دزدی و انباشتن غنایم و به جمع آوری ثروت گرفتار بودند، ازآنجایکه این گروه ها مذهبی عاری از درک جهان بینی سیاسی اند، بخواب أصحاب کهف فرو رفته بودند، زمانیکه یورش ارتش پاکستان دردامنه هندوکش باعث زمین لرزه شد آنها ازخواب بیدارشدند، دیدند که طالبان به استراحت گاه تابستانی و زمستانی شان پهلو زده بودند.
طالبان بعد از تسلط در افغانستان ساختار سیاسی فاشیزم مذهبی را سرپا کردند. آنها اقدام به کوچ جبری هزاره ها، نابودی فرهنگ ، زبان، مناسبات اجتماعی و سیاسی سیکولار پشین افغانستان که در روند قانون اساسی ریاست جمهوری افغانستان که به همت جامعه جهانی تهیه شده بود، نمودند.
 مردم افغانستان که با ۲۳ قوم با چندین مذهب و زبانهای مختلف با داشتن رسومات و عنعنات مختلف، لاکن سیکولار امرارحیات می کردند، با آنکه لحظه ی از انتهاری طالبان آرامی نداشتند، با آنهم مردم بین خود به خوشی پهلوی هم زندگی روز مره را سپری می نمودند. ولی با تسلط نظام امارت اسلامی طالبان درظرف چند روز صحنه زندگی مردم بصورت ناهمگون، وحشت ناک تغیرکرد. بیکاری همگانی و مهاجرت بسوی مسکن گذینی نا معلوم، درساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان رو نما گردید. 
۱۵ آگست ۲۰۲۱، با حمله طالبان و نظامیان پاکستان به کشور فقیرافغانستان، صحنه ی سیاسی وحشت ناکی مانند اول سپتامبر ۱۹۳۹ حمله فاشسیت های آلمان به کشور های پولند و چکسلواکی دو باره برای بشریت، به نمایش درآمد.  با حمله فاشیزم مذهبی طالبان زندگی روز مره مردم این سر زمین فقیر زیر و رو شد. سرکوبگری علیه صدای حق طلبانه زن های افغانستان درشهر کابل وغیره شهر ها آغازگردید... 
ادامه دارد
 

اخبار روز

03 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها