چرا خراسان؟ 

کسانی که در افغانستان زندگی می کنند، ھمھ افغان یا افغانی نیستند، بلکه افغانستانی اند زیرا «افغان » نام یکی از چھار قوم بزرگ افغانستان (تاجیک، افغان/پشتون، ھزاره و اوزبیک و ) «افغانی » نام واحد پول آن کشور است.
 

اخبار روز

26 حمل 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها