پيشکش يک قسمت بزرگ خاک افغانستان توسط سردار محمد نادر خان به انگليس ها

(به رويت اسناد آرشيف محرمانۀ استخبارات انگليس)

سپه سالار محمد نادر خان وزير حربيهٔ رژيم امانی بعد از آنکه در دوران اغتشاش جنوبی بحيث سفير افغانستان به فرانسه فرستاده شد،  از سال ۱۹۲۴ تا آنکه در خزان سال ۱۹۲۶ از پست سفارت استعفا داد و جهت تدای توبرکلوز به سويس رفت، در پاريس بود.

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها