مرثیه ای برغروب یک غریبی از تاریخ !

نه میدانم از کجا آغاز کنم ؟ خصائیص روحی و مصلحانه ای ازاین مصلح بزرگ و مجاهد ناشناخته  تاریخ معاصر، انسان را متحیر می کند ، نبوغ ، ایمان ،تقوی ، آگاهی ، استقامت و باورش به درستی راهش تعجب زا و بهت آور است .

 

اخبار روز

01 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها