2قصه افغانستان اشغال شده من 

ساختار اقتصادی جامعه قبیلوی افغانستان که بستری برای رشد تروریست مذهبی شد. 
در دهه هفتاد دو پژوهشگر فرانسوی آندره بریگو و اولیور روآ (A. Brigot &  O.Roy   ) در باره اقتصاد جامعه عقب ماندهء این سر زمین چنین می نگارند: ... به استناد آمار بین المللی افغانستان یکی از فقیرترین کشور های جهان است. (۲).

اعداد زیر در کتاب احصائیه ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد (UN Year Book) به چاپ رسیده که آن ها نمایندگی از درجه عقب ماندگی افغانستان می نمایند.
۱- درآمد سرانه سالانه فی نفر ۱۶ دالر امریکائی .
۲- میزان مرگ ومیر کودکان ۲۰۵ طفل دریک هزار.
۳- میزان مرگ ومیر در جوانی ۲۳ در هزار.
۴- رشد سالانه جمعیت ۲،۳ درصد.
۵- یک داکتر برای ۳۶۰۹۰ نفر.
چند آمار تقربی از ساختار مالکیت بر زمین در دهه  ۶۰ و ۷۰ توسط پژوهشگران داخلی و خارجی بدست آمده است، از آن آمار به درجه عقب ماندگی افغانستان درسطح جهانی استفاده می شد و تا حدی به واقعیت نزدیک می باشد، آمار ها از این قرار اند.
درافغانستان از هر ده نفر هشت نفر به زارعت مشغول بودند.دراحصائیه گیری ۱۳۴۸ خورشیدی از ۱،۲ ملیون خانواده دهقان که هر خانواده شامل چندین نفربودند که، نیمی از, ۷،۱۱ میلیون دهقان میبا شند، نشان می داد که در حدود پنج صد هزار خانوار، یعنی بیش از چهل در صد  که زیادتر از یک ملیون  انسان را تشکیل می دهند، کاملآ فاقد زمین بودند.
از کسانی که دارای چند   زمین بودند چهل در صد کمتر از نیم هکتار و چهل در صد دیگر چهارهکتار زمین در اختیار داشتند. (۳).
اروین گروتسباخ ( Groetzbach) محقق آلمانی در بررسی از شهر های افغانستان بدین نتیجه رسیده است که ، بدون چهار شهر بزرگ کابل، هرات، قندهار و مزارشریف درمتباقی شهرهای افغانستان رشد انکشاف شهر صورت نگرفته است. حتی در این چهار شهر بزرگ ازدیاد جمعیت و تبادلات تجاری بشکل بسیار نا چیزی در یک پروسه طولانی صورت گرفته است. هنوز هم بین شصت تا هفتاد در صد مردم به زراعت و باغداری مصروف اند (۴). 
قراربررسی پیرجنتله ( Pierre Gentelle ) سهم قاچاق درتجارت خارجی افغانستان در دهه های شصت و هفتاد برابر۶۰ در صد صادرات رسمی دولت بوده است. (۶). با توجه به آمار فوق ۸۵ در صد مردم افغانستان به زراعت مصروف بودند، این اکثریت درحقیقت ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه دهقانی و نظام قبیلوی افغانستان را تشکیل میدادند. 
در اینجا قابل یاد آوری است از زمان حاکمیت آقایون کرزی و دکترغنی و دکتر عیدالله داردسته نیابتی اربابان جهانخوار، سهم قاچاق افغانستان سالانه بین ۹ تا ۱۳ ملیارد دالر امریکایی  بوده است. این زمان مصادف است با کم شدن تولیدات مواد مخدردرجهان چون کمپانی سلطان کوکائین جهان  Pablo Escobar)  پابلو اسکوبار( در چمبر پولیس مخفی امریکا قرار گرفته بود. تولیدات مواد مخدرافغانستان به همیاری طالبان و برخی ازاعضای جمهوری اسلامی افغانستان به اروپا صادر میشد. ادامه دارد

اخبار روز

26 حمل 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها