آغازمحاکمهٔ قوماندان اسبق زندان پلخرخی در شهر هاگ (لاهه) هالند

بعد از تحقیقات گسترده اداره څارنوالی هالند عبدالرزاق )ع( را به پای میز محاکمه کشانید. شکنجه و آزار و همکاری دراعدام زندانیان سیاسی نمونه های از اتهامات وارده بر این معاون سیاسی و قوماندان زندان مخوف پلچرخی در دوران اشغال افغانستان توسط روسها و رژیم دست نشاندهٔ شوروی سابق در افغانستان است. جلسات محکمه که امروز آغاز شد و چند روزادامه می یابد،

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها