تصميم  مهم و آخرين تلاش انگليس ها برای نصب کردن نادرخان به مسند قدرت (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

طوريکه در اسناد قبلی ديده شد،  در پی شکست های متواتر نادر خان و برادرانش در سمت جنوبی  و هاشم خان در مشرقی، جنرال نادر خان  درخواست کناره گيری و خروج آبرو مندانه از افغانستان را به  مقامات انگليسی در هند بريتانوی ميفرستد. وضيعت مشکل، ياس  و نا اميدی  نادرخان و خانواده اش را ميتوان از اعترافات  شاه ولی خان درک کرد .

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها