ترس انگليس ها از شکست های متواتر نادرخان و ناکامی پلان های استعماری شان (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

طوريکه در قسمت های قبلی هم ديده شد،   نادرخان قبل از آنکه کمک هاى بيشتر انگليس برسد و بحيث  آخرين تلاش اجازۀ جمع آورى لشکر قبايل وزير و مسعود آنطرف  خط تحميل شدۀ ديورند را بگيرد،  شکستش را قبول کرده و با حسرت و مايوسيت زياد  با فرستادن حاجى محمد اکبر خان از انگليس ها خواسته بود تا با حبيب الله کلکانى راجع  به  شرايط عفو عمومی و بازگشتش به هند بريتانوى مذاکره کنند.

 

اخبار روز

31 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها