تنش های ناشی از بحران اوکراین و تحریم های اقتصادی پاد زهر روسیه و چین در قبال Swift، "نهاد ارتباطات بانکی فرامرزی"  

اخبار روز

08 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها