من سال نو دارم، اما نوروز ندارم.

من با آن خواهران و برادران هموطنم که در داخل کشور زیر سلط طالبان نامسلمان بی خبر از مدنیت و علم از تجلیل نو روز محروم اند و علرغم همه فقر و بیچارگی در قیودات و مظالم طالبان نوکر صفت زندگی و برای بدست اوردن حقوق مشروع شان یعنی ازادی های مدنی و انسانی شجاعانه میرزمند و نمی توانند روز نو روز را تجلیل نمایند

خود را با آنها شریک دانسته و از خداوند متعال ارزومندم که طالبان که در نوکری پاکستان ، امریکا، انگلستان و عربستان سعودی  قرار دارند به زودی روی سیاه و هموطنان آزاده منشم که با عالم محرومیتها در داخل و یا در مهاجرت دور از اغوش مادروطن دست و گریبان اند بزودی با سر افراز ی و موافقیت ها از این روزهای تاریک طالبانی برامده با ازادی تام در فضای صلح ، آزادی‌های مدنی خود را طبق عنعنات و روسوم ملی یعنی‌ روز های نوروز، اعیاد، برات و دیگر مراسم خوشیهای خود را تجلیل نمایند لهذا در این فرصت من به امید آینده درخشان و رسیدن به ارزوهای عالی شان در عوض روز نوروز سال نو هجری شمسی را با عالم درد و الم به همه هموطنان رنجدیده ام با تقدیم دسته گلی تبریک و تهنیت عرضمیدارم.         
زنده و پاینده باد ملت با شهامت افغان.
با عرض حرمت 
افغان خادم أفغان


 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها