انتقام جوئى هاى محمد نادر شاه 

نادر خان بعد از ورود به کابل چون از حمايت انگليس ها برخوردار  و از تحريکات و مداخلات خارجى آسوده خاطر بود، تمام کوشش هايش را متوجه تأمين استقرار سلطه، تمرکز قدرت استبدادى  و امنيت داخلى  کشور ساخت ، و با پيش گرفتن روش امير عبدالرحمن خان يک دورۀ جديد استبداد را در کشور جارى ساخت و افغانستان را به يک زندان بزرگ تبديل کرد. 
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها