برسی تقاضای ضمانت علنی از رژيم خاندانی نادرشاه در دوران جنگ جهانی دوم (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

در مقالۀ قبلی « حمايت انگليس ها از رژيم خاندانی در دوران صدارت هاشم خان»، ذکر شد که هاشم خان صدراعظم در دوران جنگ جهانی دوم برای بقای رژيم خاندانی اش به پاليسی سنتی حمايت مخفی انگليس ها اکتفا نه نموده و از انگليس ها در صورت تجاوز روسيه ، خواهان ضمانت آشکار و مداخلۀ نظامی شد.
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها