ترس ودروغ جنایتکاران از رسانه ها

                   گروه طالبان در وغ را به ارث برده است

شاید تعداد بیشتری از هموطنان عزیز با من هم عقیده باشند که رژیم های دست نشانده، خود کامه یا آنانی که به زور میلۀ  تفنگ سعی کرده اند بر گرده های مردم ما حکومت نمایند، ضروری پنداشتند که شهروندان افغانستان را به شکلی از اشکال خشونت آمیز زیر سلطه خویش در آورند .

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها