در رابطه با نوشته آقای مجید پور 

آقای مجید پور در رابطه به روز شهادت عبدالمجید کلکانی رهبر ساما مطالبی را بدون استناد به کدام منبع و موخذ معتبر کنار هم گذاسته و بزعم خود خواسته تاریخ ساما را بنویسد.

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها