مصوبات و فیصله های جلسه فوق العاده ای کمیته موقت رهبری (ساما)*

« با پاکیزگی در صفوف به هم فشرده دستان همدیگر را محکم نگهداریم ! و مارش ما را بسوی آرمان روشن و انسانی- یعنی نجات انسانها از دوزخ ظلمات، ستمکاری و طبقات هرچه پر خروش تر سازیم ! در اینصورت باید مطمئن بود که خورشید پیروزی از پس شام تیره سر برخواهد آورد و بر گامهایمان بوسه خواهد گذاشت.»

از میان رنج و شکنج، از میان خون و زنجیر و از میان آتش سپاهیان ظلمت و جهان خواری، همچنان غریو ستم ستیزی آزادگان و آوای چرس کاروانی که سرود مرگ دژخیمان تبهکار و مرتجعین غدار را می نوازد، بلند است !
درفش داران رسالتمند و پیام دار که گرد نبردی سهمگین بر جوشن دارند و داغ شقایق زار بر سینه، با آنکه از وجود سالاران نامی و افتخار آفرینی که خون شان را بر محراب آرمان افشاندند- محروم اند، ولی به یمین معنویت بزرگ تاریخی و اعتقاد به حقانیت راه با تنی زخمی در آن راستا به پیش می شتابد ! و طنین رفتن شان « ندای آزادی» رهایی و وفای بعهد را فرا راه انقلاب ستمکشان می سراید !
آری ! این سپاهیان آشنا که توانسته اند مسیر بغرنج و طوفانی را سرسختانه بپیمایند، رهسپاران راه سازمان آزادیبخش مردم افغانستان اند ! 
سازمان مشحون از افتخار ما با اعتقادات ایدیولوژیک- سیاسی ، سازمانی انقلابی و پرولتری، کار و پیکار مبارزاتیش را در متن شرایط گدازنده و تبدار جنگ بزرگ میهنی آغاز نمود. و با در پیش گرفتن مشی مستقل ملی و انقلابی و پیشتازی در جنگ مقاومت آزادیخواهانه از موضع مستقل طبقاتیش ، شناسنامه درخشانی را جاویدانه بر جبین این برش خطیر تاریخی به یادگار گذاشته است.
بلند کردن شعار های انقلابی در مسیر مقاومت و گشودن سنگر های مستقل ملی و روشنگرانه در شرایطی که دو غول جهان خوار در حریم کشور عزیز ما شاخ به شاخ شده و پشتوانه های پیشین جنبش های انقلابی و آزادیبخش دچار بحران زدگی بوده اند، عشق ، جسارت، تعهد و ریاضت بزرگ طلب میکرد. لذا نیرویی می توانست داوطلب این افتخار باشد که اعتماد به نفس و اتکا به توده ، فداکاری و جان سختی در برابر دشواریها نخستین مشخصه اش باشد. چنانچه است که سازمان ما در این میدان با پرداخت بهایی بس سنگین همواره راهش را از خلال موانع و آتش بارهای دشمنان رنگارنگ گشوده است. حتی دامنه فشارها، تنگدستی ها ضربات تا حدی وسیع و فاجعه بار بوده است که گاهی امر ادامه حیات آنرا بزیر سوال برده است. ولی بنابر حقانیت این روند که ریشه در عینیت تکاملی بلادرنگ جامعه دارد و با همت پیش قراولان دلیر و مومن بعهد، خیزش های دوباره سر بلند کرده که خیال خام دشمنان را درهم شکسته و وسواس دوستان را بیرنگ کرده است.
یکی از عوامل مهمی که سازمان ما توانسته در برهه های معینی از پیچ و تاب مشاکل بیرون آید، سلسله خطوط رهنما و مصوبات انقلابیست که طی گردهم آیی ها و جلسات سازمانی با انجام آن نایل آمده است. اگرچه فشار های حجم بیرونی، ضربات پیهم ، وجود نارسایی ها و در نتیجه عدم رسیدگی لازم و نظارت بر امور درونی سازمان بمثابه عوامل بازدارنده، مانع اجرای قاطع ، کامل و انقلابی آن بویژه در زمینه ای تشکیلات شده است، ولی با قبول نواقص ، ترسیم این خطوط توانسته با جلوگیری از مخدوش شدن مرز های ایدیولوژیک، سیاسی و سازمانی خون تازه را برگ های سازمان بدواند تا با تجدید قوا و آرایش جدید وارد کار زار شود. که از جمله آنها میتوان از مصوبات و خطوط راهنمایی « کنفرانس سرتاسری سازمان » و « جلسه مشورتی کمیته مرکزی » نام برد. 
در اوضاع فعلی که دیگر منجک بازی پتیاره های تنظیمی کاملاً رو شده-فیودالیسم تاریخزده در وجود این مرتجعین ماحصل نهایی سیاست های کور و ضد مردمی شان را در منگنه ای مزدور منشی جلودیگان مردم ما به نمایش کشیده است. جنگ دیوانه وار این گرگ ها بر سر تقسیم، آنها را در آن منجلاب چاره ناپذیر فرو برده که در ماندگی شان شهره آفاق گشته است. رشد این پروسه بجایی منتج خواهد شد که بار دیگر بمثابه فصل جدید در کشور ما پدیدار شود.
مراحل جابجایی و گذار، آن برش های مهم تاریخی اند که سرنوشت آتیه عمدتاً براساس و درجه ای اکتیو بودن آن میتواند تعیین کننده اوضاع بعدی باشد.
لذا اوضاع کنونی در برابر ما و مجموعه نیروهای انقلابی، ملی و میهن پرست وظایف بزرگی را قرار داده است. در این میان نقش سازمان ما بعنوان مدافع سر سخت و استوار ( مردم و میهن) – که چشم بسیاری بسوی اوست – مسئولیت ، رسالت و وظایفی را فرا رویش انباشته است، که پاسخ عملی به آنها جهش نوینی را در کیفیت و کمیت کار طلب میکند.
با درک این مسئولیت عظیم تاریخی و در پیش داشتن وظایف سرنوشت ساز، قبل از همه ضرورت آن می رود تا سازمان خویشتن خویش را بمثابه یک وسیله ای اجرایی و عمل برای انقلاب و اهداف عالی اش مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و بر کیفیت و کارایی آن بعنوان ستاد رهبری کننده مکث نماییم !
ما معتقدیم که بدون یک تشکل انقلابی، رزمنده، با انضباط، کارا، نرمش پذیر و شناگر در میان امواج مردمی نمیتوان از پیشروی واقعی در جهت انقلاب حرف زد. و یا در بیان ساده میتوان گفت که : زمین سخت انقلاب را – بویژه با وسایل سست و شکننده شخم زد. اینجا وسایل پولادین و ذوب کننده ضرورت است!  برای انقلاب کردن و پیشروی باید عناصر یاخته از کوران کوره انقلاب را تشخیص داد! تا آنها که اصیل اند و توانا « مجیدانه» با « رستاخیز» شان اعتقاد « سرمدی» و «جرئت » «رهبر» شدن را به نمایش گذارند، و « پر دلانه» و « پرسخاوت» با صبر « ایوبی» در این تیغستان بپای انجام « شریفانه» وظایف روند ! و آنها که تاب کوره نیآوردند سرنوشت آن مواد زاید ارزانی شان باد !
بدون حضور فعال یک تشکل زبده انقلابی حال انقلاب زار و مبارزات در آن به پریشانی خواهد گرائید. پس قبل از همه باید برای این زبده سازی کار کرد !
ما معتقدیم، هر عضو صادق و مومن سازمان که تصمیم به انقلاب، عشق به سازمان و راه شهدای کبیر را در دل میپروراند، قلبش برای رشد سازمان تا سرحدّ آن زبده سازی انقلابی می تپد ! و در این راه نه تنها از مشکل پیاده شدن ضابطه ها و سخت گیری ها نمی هراسد بلکه داوطلبانه به پیشواز آن میشتابد !
برای چنین ظهور، نخست از همه باید انقلاب را از خود و واحد سازمانی خود آغاز نمائیم. باید سبک و سیستم کاری و نظارت بر اجرای آنرا بر اساس ضرورت های انقلاب بر پایه اصول، اصلاح و استوار سازیم. هرآنچه نا رسا و غیر اصولی است بدور افگنیم و هرآنچه خوبست و اصولی، آنرا تقویت نمائیم. این امر میسر نیست مگر آنکه تک تک افراد سازمانی نسبت به آن جدی بوده و باید مبارزه قاطعی را برای اجرای اصول و ضابطه ها و دمیدن خون تازه در رگهای سازمان به پیش بریم. بیش از این نباید در برابر نارسایی ها، انحرافات، ندانم کاری ها و ... گذشت غیر اصولی کرد. چرا که « از خورد کلان بر میخیزد.»
همرزمان عزیز!
وظیفه ، رسالت و ارثیه بزرگی بما سپرده شده است! کرنش در برابر انحرافات و تن در دادن به اغراض غیر انقلابی، غیر مردمی، غیر اصولی و ناباب بمثابه چشم بستن بر لگد مال شدن این وظیفه ، رسالت و ارثیه و بازی با سرنوشت و حیات انسانها است !!
ما مبارزات خود را در جامعه و کشوری به پیش می بریم که دچار بحران عظیمی است و فساد و بد آموزی سرسام آوری بوسیله نیروهای خبیثه ای ارتجاعی و مزدور در آن دامن گسترده است ! ما در جاده ای گام بر میداریم که هر لحظه خطر پرت شدن چیز های گندیده و فاسد از بیرون برآن میرود. و بزبان دیگر انعکاساتش را در درون سازمان ما بازتاب خواهد کرد! برای مبارزه با آنها و پاکیزگی حریم سازمانی باید کمر ها را سفت و سرها را بیدار نگهداشت ! 
رسیدن بقدرت بدون قید و شرط های اصولی، انقلابی و اهداف استراتژیک مردمی- مخدوش شدن مرزها – سقوط مبتذل افراد تا سرحدّ گرایشات مرموز و آشکار قومی، منطقه ای و امثال آن بجای ارزیابی طبقاتی، و دیدگاه های بر حق و انسان ساز انقلابی، مردمی و انترناسیونالیستی – بی پرنسیپی، جدی نبودن انضباط و مخفی کاری، « حب درهم» و غیره از جمله مقولاتیست که باید نسبت به آنها هوشیار و با خطرات آن قد راست به مبارزه برخاست !
در عین حال باید اصول و میتود های درست و متناسب با وضع را بخصوص در اشکال مبارزات درون سازمانی بخوبی فرا گرفت. در غیر آن انحرافات نوع دوم میتواند آنقدر به کجراه برود که گاهی از اصل انحراف پیشی بگیرد. 
همرزمان گرامی! باید مصممانه در راه رشد و تکامل سازمان بمراحل عالیتر و مطلوب گام برداریم. تا باشد که چنین تشکّلی وارث خون شهدای عزیز، علم بردار امروز و ارثیه پر افتخار برای فردا باشد !
درین راستا کمیته ای موقت رهبری « ساما » در پاسخ به سری از مسایل و وظایف انباشته شده، به تدویر جلسه فوق العاده اش پرداخت که طی پانزده روز ادامه داشت. در این جلسه تقریباً گزارشات تمام واحد های سازمانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم ارائه و مورد بحث و جمعبندی قرار گرفت. در بخش اخیر سری از تصامیم و فیصله ها به تصویب رسید که خطوط اساسی انها غرض آگاهی در اختیار اعضای سازمان قرار میگیرد.
امیدواریم همه رفقا رزمنده ای سازمان در اجرای دقیق و کامل این مواد بمثابه یک ضرورت اساسی و اولیه ای انقلاب همت گمارند، تا باشد که آرزوها و آرمان و وصیّت شهدای عزیز ما تحقق عملی و پیروزمند پذیرد.
۱- کار مجدانه، فعال و عملی برای زبده سازی سازمان با تاکید روی ایدئولوژی و خط مشی انقلابی سازمان و دوری گزینی از مظاهر راست روانه و چپروی به عنوان دو خطر واقعی.
۲- تخطی از مقررات تشکیلاتی و مواد اساسنامه، اصل عضویت اشخاص را زیر سوال برده و با مرتکبین مطابق پرنسیپ ها و قوانین سازمان انقلابی بر خورد خواهد شد. لذا سازمان تمام اعضایش را با اجرای مقررات تشکیلات زبده انقلابی و مواد اساسنامه فرا میخواند.
۳- با در نظر داشت تجارب از شکست ها و موفقیت ها و شرایط ویژه کشور، اجرای اصل مخفی کاری و رعایت اصول و ضابطه های انقلابی در سازمان یک ضرورت مبرم و حیاتی برای نیل به اهداف والای انقلابیست. تمام اعضای سازمان از راس تا قاعده ملزم به اجرای آن می باشند. هر عضو یا اعضائیکه این اصول را رعایت نکرده و خلاف آن عمل کنند، در مراحل نخستین، انتقاد، در صورت تکرار و عادت، به ترتیب ، اخطار، تعلیق و حتی اخراج میشوند.
نوت: در مورد اعضائیکه در کشور های اروپایی و مشابه آن فعالیت دارند از بعضی جهات شرایط ویژه آنها در نظر میباشد.
۴- در نتیجه ضربات ممتد و شهادت رهبران و تعداد کثیری از رشید ترین فرزندان مجرب و نامی انقلاب و سازمان از یکسو و گسترش حجم کاری سازمان از سوی دیگر، مشکل کمبود کادر های رهبری کننده دو چندان شده است. بناً سازمان به همه اعضای متعهد ، فداکار، مصمم و با ایمان در واحد های مختلفه سازمانی فراخوان میدهد تا بمثابه داوطلبان صادق و کاندیدای مبارزه در صف مقدم، سنگر خونین رفقای پیشکسوت شانرا پر کرده و با نشان دادن شایستگی در نظر و عمل، سازمان پر افتخار شانرا یاری رسانند. با داوطلبان در کمیته های ویژه کار ضربتی آموزشی و تربیتی صورت خواهد گرفت.
۵- تمام واحد ها و اعضای سازمانی در داخل و خارج کشور موظف اند: فعالیت ها ی مبارزاتی شان را مطابق قوانین، رهنمود ها و دساتیر سازمانی زیر نظر کمیته ای موقت رهبری سازمان و یا کمیته های مسئول سازمانی که در پیوند و ارتباط با این کمیته اند، انجام دهند. با هر گونه مظاهر بی پرنسیپی در این مورد که ناقض این مقررات باشد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. سازمان بیش ازین در مقابل خودسری های اشخاصی که بدون ارتباط و دساتیر مراجع مسئول سازمانی، بنام سازمان دست به فعالیت های غیر مسئولانه بزنند، نمیتواند بی تفاوت باشد. در صورت ادامه و بروز چنین موارد سازمان قادر است نسبت به آنها رفع مسئولیت کرده و در صورت ضرورت با تمام امکانات به معرفی آنها بپردازد.
۶- فرار طلبی و تنها گذاشتن همرزمان، در فرهنگ انقلابی و ملی ما مورد نکوهش بوده، بویژه در نیمه راه کنونی که یکطرف دریای خون یاران و طرف دیگر چشم های اشک آلود مردم دردمند ما در انتظار بارقه های نجات بخش است، بی تفاوتی بحق مام میهن و پیمان شکنی نسبت به رفیقان راه است. در مقابل با آن لازم است از یکسو در شرایط عضو پذیری دقت نمائیم و از سوی دیگر فرهنگ رزمجویانه ملی و انقلابی را تبلیغ و مشتعل سازیم.
۷- برای تقویت انتظام تشکیلاتی و تامین ارتباط فعال ، مسئولین همه کمیته ها باید از امکانات شان در جهت تحرک ارتباط سازمانی حد اعظم استفاده را بنمایند.
۸- مطابق سیاست های تعیین شده سازمان، کار تبلیغاتی و نشرات در حد اعلامیه ها و برخی نشرات حفظ خواهد شد. و بعد ازین اعلامیه ها و نوشته جاتی در برخورد با اوضاع سیاسی کشور به نشر خواهد رسید.
۹- پیشبرد کار دموکراتیک- ملی در شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور هایی مانند افغانستان دارای اهمیت زیاد میباشد. و بویژه در مرحله کنونی قابل تاکید است. بی تفاوتی و کم اهمیت دادن به آن منجر به انزوای سیاسی و جدایی از توده های مردم خواهد شد. تمام امور ملی - دموکراتیک باید با پیروی از اساسات طرح مقدماتی (ملی- دموکراتیک) سازمان- طرحی برای بحث- به پیش برده شود.
۱۰- از جائیکه جهان کنونی پیش از گذشته، جهانی بهم مرتبط میباشد، نباید خط انزوای سیاسی در سطح بین المللی را تعقیب کرد. بنا بران سازمان در ین زمینه ضمن ارزیابی و انتقاد از بی تحرکی گذشته، خواستار تحرکات جدید و فعال میباشد. کمیته های توظیف شده درین ساحت مسئولیت دارند تا راه ها و طرق جدیدی را غرض ایجاد تحرکات لازم مورد شناسایی و اجرا قرار دهند.
۱۱- سازمان اخیرا در راه اتحاد نیروهای انقلابی و دموکراتیک با پیروی از میتود، از کوچک بطرف بزرگ رفتن، گامهای را بر داشته که تا حدودی دست آورد نیز بهمراه دارد. با تاکید بر پیشبرد خستگی ناپذیر این امر مهم و ضروری همه واحد های سازمانی میتوانند شخصیت ها و گروههائی که عملا علاقمند اتحاد و همسویی اند مورد شناسایی قرار داده و در ارتباط با این کمیته قرار دهند.
۱۲- سازمان ما همچنان یک سازمان سیاسی – نظامی بوده و دست آوردهای نظامی اش را در اشکال مختلف تقویت مینماید.
۱۳- از تمام اعضا و واحد های سازمانی تقاضا میشود تا در مورد جمع آوری عکس ها و بیوگرافی از شهدای عزیز، سازمان را یاری رسانند. سازمان در نظر دارد مجموعه برای یاد بود از شهدای سازمان ترتیب و پخش نماید.
۱۴- سازمان اخیرا کمیته ای به اسم ( کمیته ای ویژه ای امداد برای فامیل های شهدا ) را تاسیس کرده و مقدار کمک نیز جمع آوری و در اختیار برخی از فامیل های نیازمند قرار داده است. برای انکشاف و تقویت این کمیته همکاری های داوطلبانه ای تانرا خواهانیم.
۱۵- با وجود کمک های بیدریغانه ای تعداد از واحد ها و اعضای پیشقدم سازمانی، مشکلات مالی همچنان به قوت خود باقیست. از تمام اعضا و واحد های سازمانی خواسته می شود تا درین زمینه ضمن تنظیم حق العضویت ها، سازمان شانرا کمک نمایند.
۱۶- سازمان مدتیست ضرورت جلسه وسیع و با صلاحیت سازمانی را تشخیص داده و برای انجام آن از هم اکنون برنامه ریزی می نماید. لذا از تمام واحد های سازمانی خواسته میشود تا مجموعه نظرات و پیشنهادات شانرا جمعبندی نمایند و مقدار کمک های مالی شانرا جهت تدویر این مجلس بزرگ به کمیته ای رهبری سازمان اطلاع دهند. البته شرایط عضویت درآن مطابق اصول سازمانی بعدا ابلاغ خواهد شد.
    با عشق بآزادی
       با ایمان به انقلاب
با اتکا بر توده
   یا مرگ یا پیروزی
سازمان آزادیبخش مردم افغانستان ( ساما )
۷ دلو- سال ۱۳۷۳-ش
مطابق
۲۷- جنوری ۱۹۹۵- م

* اضافه شده 
باز تایپ : محمد طاهر ، ۷ جون ۲۰۲۲


 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها