در سایه روشن درسهای تجارب نیم قرنه

فراخوان
چه می توان کرد؟
برای  "چه باید کردها" و "چه نبایدکردها" بنابر شرایط متحول نمی توان و نباید نسخه های همه زمانی و همه مکانی از جنسی که تا هنور بخش های از "ره جویان  نجات" جامعه که حتا تعدادی از خوبترین های جامعه را بخود مشغول کرده است تجویز کرد

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها