معرفی کتاب «یک زمانی در افغانستان»

در مورد این کتاب
... در صف کاکه ها/ بدماش هاکه در اواخر سلطنت ظاهرشاه و حکومت داود خان به طور تقریبی در هر محله‌ی شهر های مختلف مملکت، به خصوص کابل همواره سربلند کرده، به شهرت ًو به محبوبیت می‌رسیدند، یکی هم بری مشهور به بچە‌ی حاجی بود که «یک زمانی در افغانستان» حکایت زندگی پُر ماجرای آن آزادمرد تمام است.

او با شرارت های خود شهرِ کابل را به آتش کشیده بود، لیکن خود در آتش عشق بی‌بی فریبا زن جوان حاجی می‌سوخت، همانطوریکه دل فریبای زیبا هم در عشق او می‌تپید، منتهی بچە‌ی حاجی هیچگاهی رە‌ی جوانمردی را نگذاشت و رسم مردانگی و پاس سالم علیکی را از یاد نبرده، ترجیح داد در عشق فریبا به جنون برسد و حتی جان دهد، اما به پدر خواندە‌ی قرانی خویش حاجی صاحب نظر محمد خان داراالمانی خیانت نکند و بدینسان عشق خود را قربان اصول کرد. بعدها، عشق مادر وطن، در تار و پودش رخنه کرد که والاتر از هر عشق دیگر است.... 
زینهمه عشق و عاشقی «خارکش» 
بی شک است بهترین به مام وطن 
برای بدست آوردن این کتاب در بدل سی اویرو، یا معادل آن لطفاً از طریق ایمیل ذیل تماس گیرید.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها