جنگ جهانی دوم و نقاب بیطرفی رژيم خاندانی افغانستان  قسمت چهارم)  (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

روابط رژيم خاندانی با اتحاد جماهير شوروی
چون پاليسی رژيم خاندانی نادر شاه، بحيث يک رژيم دست نشاندۀ استعمار انگليس ، برمحور تحکیم  و ثبات رژيم خاندانی و تامین منافع سياسی و ستراتيژيک انگليس ها ميچرخيد، لذاپاليسی روابط خارجی با اتحاد جماهير شوروی نيز پاليسی محدود ساختن و قطع نفوذ شوروی در افغانستان بود.

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها