بازهم دهشت افگنان جان ده ها تن فرزند آگاه وطن را گرفتند

مرکزعالی آموزشی کاج یکی از مراکزتعلیمات غیر دولتی است که شعباتی در مناطق هزاره نشین شهر کابل دارد. جوانان هزاره که همچون جوانان سایر اقوام افغانستان تشنهٔ علم و دانش برای رساندن خود و کشور شان به مدارج بالای ترقی اند، برای بلند بردن چانس مؤفقیت خود در امتحان کانکور از کابل و ولایات به  مراکز آموزشی پایتخت ثبت نام میکنند. این کار 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها