قصه افغانستان اشغال شده من هدیه ی تلخ اسلام به سر زمین شيرين ما

پیش از آغاز به صحبت، در ايام سه هفته که می گزرد، زنان و مردان ایرانی با اقدام شجاعانه ای علیه رژیم آخوندی به پا ایستاند، برخی جوانان زن و مرد توسط رژیم سرکوبگر نقاب برخاک کشیدند. یاد همه گرامی باد. امید است جرقه انفجار زنانه، باعث سرنگونی رژیم آخوندی گردد.

چه شيرين است، وقتی زنان و مردان کشور همسايه ی  ما، ایران، در پی اعتراض به قتل مهسی امینی، مقابل آخوند سالاران سرکوبگر می ایستند و شعار ( زن، زندگی، آزادی مرگ بر دیکتاتور) را سر می دهند و می خواهند حکومت جمهوری اسلامی ساخته ی آخوند ها را نابود کنند.
براستی چه تلخ است که می بينيم اکنون رژیم های،ایران و افغانستان نماد وضعيتی است که ملل ديگر، مانند عربستان سعودی، تونس، مصر، عراق و غیره بخاطری برای جلوگيری از افتادن کشورشان به روز سياه ما، به برخی رفورم های اجتماعی تن می دهند. تا به اسب افسار گيسخته ی نظام کشورهای شان دهانه بزنند و نگذارند که دست آورد هاشان در زير سم يورتمه ی فاتحانه ی آن بشکند و به هرزآبه های تاريخ بپيوندد.
چه تلخ است برای ما، اين واقعيت  که همه ی اشتباهات و کم کاری های ما لااقل درسی آزمايشگاهی را به ملل ديگر خاورميانه عرضه داشته است، تا آينده شان را آنگونه که رژیم های صادراتی ۴۳ سال پیش از امریکا به ایران و ۴۴ قبل از شوروی سابق به افغانستان رقم نزنند که ما رقم زديم.
در واقع، چنين پيش آمده که بيش از چهل سال است که هر دو ملت رنج تاريخ را کشيده و چشيده است تا ملل ديگر از عاقبت اش درس بگيرند و آنچه را در راستای استقرار سکولار دموکراسی به دست آورده اند پاس بدارند.
چرا درس آموزی از تجربه ی تاریخی ما اختصاص به خود ما ندارد. همين یک سال نیم پيش بود که به هدایت سیاست استعماری حکومت امریکا و به دسیسه باند جمهوری اسلامی افغانستان دکتر غنی و عبدالله الله فاسد، زیادتر از صد هزار طالب به هدایت پولیس مخفی پاکستان به سرکرده گی برادران حقانی که اعمال تروریستی و آدم کشی آنها مانند سردار اسلام ناب دوران محمد ( سعد بن أبي وقاص) به خيابان شهر های افغانستان ريختند و سی ميليون اقوام افغانستان را زیر یوغ خود در آوردند. امارت اسلامی ناب محمدی را دو باره در این سر زمین سر پا کردند. از آن تاریخ به بعد شريعت ملا سالاری و نظام تروریستی امارت اسلامی دو باره جامعه عمل پوشیده است. زنان خانه نشین شدند و دروازه های مکاتب و نهاد های فرهنگی به روی زن ها بسته شد. اکنون در افغانستان نقش زنان با پیوند با سوره ی بقره و سوره ی نسا در باره زن ها عملی می شود. ( سوره ی بقره، آیه ی ۲۳۲ ، زنان شما گشتزار شمایند،هر زمان و به هر طریق که خواستید به کشتزار خود نزدیک شوید.)
اسلامی که ۱۴۰۰ قبل در میان قبایل شبانی و شرایط حاکم بر صحراهای خشک و سوزان و بی علف عربستان ظهور کرد، امروز دو باره نظام سیاسی افغانستان شد.
قوم هزاره باورمند به مذهب شیعه و پیروان آین سیک هفته وار کشته می شوند. خانه و آشیانه ی این اقوام خراب و محصور شدند، این دو نجات اقوام افغانستان از ستم مضاعف به ستم هائی بی شماری دچار آمده اند. 
جناح حقانی مدارسی برای کودکان این سرزمین تاسیس کرده اند. دراین مدارس کودکان چنان مغزشوئی میشوند که تاريخ واقعی شان را قبل از اسلام فراموش کنند و بيآموزند که مادران و پدران باستانی شان، اعراب نجد تازه مسلمان را با آغوش باز پذيرفتند و داوطلبانه از آنان خواستند که مردان شان را سر ببرند و زنان و کودکان شان را با تجاوز و بی حرمتی و زور به کنيزی و بردگی بکشانند و آسياب شهرها را با خون انتهاری ها به آغوش گشودگان بگردانند. بلی، چهار نسل از مردم افغانستان از زمان کودتای خونین ثور جنگ و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام را هزينه ی کرده اند.
ما، متأسفانه، هیچ وقت فکر نمی کردیم که در دهه ی هزار، چهارصد خورشیدی، یک چنين نمادی را در پيش رو داشته باشيم و نمی توانستيم حدس بزنيم که به این زودی حکومت امریکا توسط پاکستان در ظرف ۲۴ ساعت، گروه وحشی را دراین کشور با چه هيولائی برايمان دو باره به سوقات آورده است.
جای خوشی است که امروز ایرانی ها بخود آمده اند و نمی گذارند که آخوند های جمهوری اسلامی زمان زیادتری را برايشان تعبيه و تحقق نمایند. اين فديه و هديه ی مردم ايران و افغانستان است به گوشه ای باستانی از جهان، که اگر بخود نجنبد، در حلقوم  وحشت تروریست های اسلامی بلعيده شده و در معده ی بويناک شان گواريده خواهد شد.
ما نمی دانستيم که مردان خدا چون بقدرت میرسند چگونه هيچ از اتلاف خون جوانان و انهدام جوانی، و از تخريب تمدن های باستانی و اکنونی مان سيراب نخواهند شد و، تا بر تخت قدرت نشسته و با فروش منابع طبیعی کشور می توانند  گروه انتهاری و اطلاعات و نيروی انتظامی وفادار به اسلام طالبانی بسازند و زندگی شان را تأمين کنند، جز استقرار جهنم بر سر زمین افغانستان و افساد در بهشت های انسانی به کاری دست نخواهند زد.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها