مظاهرات بزرگ در شهر برلین آلمان برای توقف نسل کشی هزاره ها در افغانستان

فرستنده داکتر عبدالحنان  روستایی

"کاج" یک بار دیکر همۀ باشندگان افغانستان را قویتر از گذشته گره زد و ارادۀ شان را برای ادامۀ مبارزه علیه این جنایت بزرگ دوران ما مستحکم تر ساخت. این وحدت، همدلی و همیاری نتنها راه را برای اعتراض علیه کشتار دسته جمعی هزاره ها باز کرد

اخبار روز

08 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها