نکته های در مورد فدرالیزم در کشور

بر مبنای اسناد و شواهد بدخشی نخستین کسی است در کشورکه واژه فدرال را در دست نبشته هایش در جوزای 1337 خورشیدی زیر عنوان های آخرین چاره . البته موقت به عنوان مدینه فاضله من یاد کرده است
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها