معرفی یک اثرجدید

مجموعه یی از سروده های شاعروطندوست و آزادیخواه میهن (جناب علیشاه احمدی عبُاب)،  اخیراً  تحت عنوان " آیینه داران" با قطع وصحافت موزون و پشتی هنری در (۵۳۰ صفحه) از سوی انجمن دانش درکانادا به طبع رسید.
 مشخصات اثرمورد نظر چنین است:  نام اثر: آیینه داران 
شاعر: علیشاه احمدی عباب

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها