گزارش شمال هندوکش توسط افغان ها

گزارش دهنده: کاپیتان جیمز
برگردان دوکتور لعل زاد

پیسگفتار مترجم
این برگردان خلاصه ای از گزارش های اداره پنحاب از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ توسط کاپیتان جیمز کمیشنر پشاور از رساله زیر خلاصه مکاتیب در مورد مناسبات ما با افغانستان و هرات در دوره امبر دوست محود خان است

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها