دو نامه از امير عبدالرحمن خان به نام جورج کرزن

از لابلای  آرشيف انگلستان، مربوط به  سالهای ۱۸۵۸ تا ۱۹۴۷  دفتر هند بريتانوی (جانشين  کمپنی هند شرقی)، در قسمت اسناد و اوراق خصوصی دو نامۀ امير عبدالرحمن خان راکه به جورج کرزن فرستاده شده است، درين جا نقل نموده و خدمت علاقمندان تاريخ کشور عزيزمان تقديم ميکنم ، تا خود بخوانند و راجع به خصوصيات و شخصيتش از ديد يک دوست و دولتمدار انگليس اش قضاوت کنند.    
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها