اعلامیه مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

جنایات فراگیر طالبان وبسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و مراکز آموزشی به روی دختران
 

اخبار روز

20 جوزا 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها