اعلامیه مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

جنایات فراگیر طالبان وبسته شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه ها و مراکز آموزشی به روی دختران
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها