فرقه مشر سيد حسن خان (حسن شيون) قربانی استبداد  رژيم خاندانی نادرشاه (از لابلای آرشيف انگلستان)

سيد حسن خان (حسن شيون) يکتن از مبارزين  دورۀ دوم  مشروطيت وقربانيان استبداد رژيم خاندانی نادرشاه بود. پوهاند عبدالحی حبيبی که با مرحوم سيد حسن خان حسن آشنایی و صحبت داشته  و مطالبی را هم  را جع به گفتگو هايش با وی  در شمارۀ  ۶۷  جریدۀ  «آزاد افغانستان» (ماه اسد ۱۳۳۳ ش )  در تبعيدنشر کرده است،

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها