اعلامیۀ  مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان

هشتم مارچ،  روز جهانی زن خجسته باد
هشتم مارچ، این روز خجسته به زنان تاریخ ساز و شجاع افغانستان و برای همه آزادی خواهان و  عدالت طلبان جهان و بر تمام زنان جهان مبارک بادا  ! 

در سال ۱٩۰٩ در کنفرانس سوسیالیست ها برای احترام به مقام زن،  روز هشتم مارچ  به عنوان روز بين المللي زنان شناخته شد که با پافشاری زنان،‌ مؤسسۀ ملل متحد نیز در سال  ۱٩۷۱  روز هشت مارچ را به عنوان روز جهانی زن پذیرفت. 
تجلیل از روز زن در افغانستان در چهار دهه پسین، کاملاً سمبولیک برگزار می گردید و بدون اینکه برای آزادی زنان از قید وابستگی های سنتی و فرهنگی و فرمانبرداری در جامعه کم سواد مرد سالار، کار اساسی صورت گرفته باشد.
هشت مارچ امسال در حالی فرا می رسد که مردم افغانستان در یک جنگ سرنوشت ساز با گروه عقبگرا و تروریست  طالبان جنایتکار بسر می برند. این روز، روز مبارزه همۀ آزادی خواهان و عدالت طلبان جامعه برای کسب آزادی و تثبیت برابری حق زن و مرد است. هشتم مارچ سال ۲۰۲۳ را می‌توان روز اعتراض توده ها و بیان خشم‌ زنان و همه آزادی خواهان افغانستان علیه طالبان و قوانین زن ستيز و انسان ستيز آنها تلقی کرد. 
پس از تسلیم دهی قدرت به طالبان در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱، نه تنها از روز زن تجلیلی به عمل نمی آید (البته انتظار آن هم هرگز نمی رود)، بلکه فشار بر زنان کشور روز تا روز بیشتر شده می رود. چنانکه حق تعلیم و تحصیل از آنها گرفته شد، اجازۀ کار و بیرون رفتن از آنها سلب گردید و افغانستان برای زنان به یک زندان بزرگ تبدیل گردید. این قیودات تنها عملکرد گروه جاهلیت مدرن (تاریک اندیش، زن ستیز و تروریست) نبود، بلکه حملات وحشیانه طالبان بر جنبش زنان، لت و کوب و اختطاف آنها، زندانی کردن و شکنجه جسمی و روانی آنها، محاکمات صحرائی، سنگسارها و تجاوز جنسی سازمانیافته بر آنها روز تا روز افزایش یافت. علاوه بر این، کشتن هزاران نظامی پیشین که شوهران، برادران و یا پدران این زنان اند، فشار را بر زنان کشور بیشتر کرد. در یک کلام این جنایات چنان وحشتناک و سنگین است، که قلم از شرح آن عاجز می ماند. در همین شب و روز جسد ۱۱ زن معترض تنها در ولایت بلخ پیدا شده. با تجاوزات جنسی سازمانیافته بر زنان از سوی طالبان، قربانیان این جنایات از نظر روحی و روانی بکلی نابود شده اند. مبرهن است که با این اعمال وحشیانۀ طالبان، عده ای ازین قربانیان به خود کشی روی آورده اند. اما جای شگفتی درین است که سازمان ملل متحد و کشورهای غربی ازین جنایات سازمان یافته گروه تروریستی طالبان واقف اند و در مقابل این جنایات این افسار گسیختگان، مهر سکوت بر لب زده اند. 
مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان (مجمع) بدین باور است که با وجود این همه وحشت و دهشت گروه عقبگرا طالبان، چراغ جنبش زنان شجاع کشور همانند گذشته خواهد درخشد و ورطه خیالبافی بدوی عصرحجری را بر طالبان تاریک اندیش، تنگ و تنگتر کرده می رود. طالبان با فشار آوردن و حذف زنان از جامعه می خواهند که از این موضوع با کشورهای غربی در چانه زنی های سیاسی بهره ببرند. اما جای خوشی این است که زنان جهان و جنبش های مبارزاتی زنان جهان و قشر آگاه کشور در کنار زنان افغانستان ایستاده اند. به هر اندازه ایکه طالبان فشار را بر زنان افزایش دهند، تنفر زنان و شهروندان آگاه افغانستان از گروه تروریستی طالبان بیشتر می شود و میدان چانه زنی شان در مناسبات بین المللی محدود شده می رود. شعار زنان کشور به بازگشائی مراجع آموزشی محدود نمانده، بلکه فریاد براندازی این گروه وحشی و زن ستیز را از اورنگ قدرت سر داده اند. مجمع ضمن اینکه از مبارزات زنان شجاع کشور با تمام امکانات پشتیبانی می کند، اذعان می دارد که هیچ نیروئی توان شکست آنها را نداشته، بلکه این سیل خروشان تا براندازی این حکومت جهل و وحشت خروشان باقی می ماند. 
به امید پیروزی و آزادی افغانستان از چنگال تروریستان و حامیان شان
مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها