قیام نامرئی جهانی شدن از تک قطبی به چند قطبی شدن 

"قیام نامرئی" به مقاومت فزاینده در برابر جهانی شدن اشاره دارد، که اغلب به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، ولی به  شکل روز افزون، به ویژه در تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان ملموس بوده و  از نگاه درون مایه خویش تنش زا میباشد. این مقاومت نه تنها ناشی از عوامل مختلفی، از جمله توزیع نابرابر مزایای جهانی شدن و نابرابری های اقتصادی ناشی گردیده،

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها