پرخاشگری دینی نظر گذرا به تاریخِ  فراز و فرود  امپراتوری های عرب

- از ظهور پیامبر اسلام تا جزم گرایی معاصر دینی" –

از نخستین چاپ و نشررسالهِ "پرخاشگری دینی" مدتی گذشت. با برگشت گروه التقاطی طالب به کابل، به ویژه با پیاده کردن استراتیژی "زمین سوخته" و "پا ک سازی تباری" توسط این گروه دهشت افکن، معضل پرخاشگری دینی بیشتر از گذشته ها در خور اهمیت چند بعدی قرار گرفت؛

 کتاب را می توانید از بخش کتاب های همین سایت دانلود کنید

چون گروه طالب نه تنها افغاستان را در پرتگاه نابودی کشانده و سرزمین هندوکش را به تجمع و پایگاه گروه های  ترورستی جهانی تبدیل کرده، بلکه افزون بر آن تلاش دارد تا هویت سیاسی، تاریخی و فرهنگی کشور را مضمحل سازد.
ازاین نگاه  نویسنده بر آن شد تا افزون بر ساختار سیاسی و عقیدتی ملیشه های طاللب، ریشه های تاریخی، مادی وسیاسی پرخاشگری دینی را از آغاز امپراتوری باستان عرب تا جهان معاصر با یک نگاه گذرا دوباره بخاطر آورده و نسخه پی دی اف رساله ای مورد بحث را مبنی برهمین معضل همگانی سازد.
باید افزود که اکنون غرض حلب نظر بیشتر تنها چکیده وفهرست مطالب نیز پیشکش میگردند.
جکیده:
بنیاد گرایی معاصر، به ویژه پرخاشگری دینی در واقع واکنش است به بحران ژرف سیاسی-اجتماعی، هم در سطح مرزهای دولت های ملی ( کشور های اسلامی) و هم در قبال ساختار جهانی و مکانیسم جهانی شدن. بنیاد گرایی دینی فطرتاً خشونت زا، پرخاش گر و استبدادی است. راه کار دژخیمان این گروه ها – به هر نام و نشانی که هم تظاهر کنند – "جهاد" علیه همه گروه های دیگر اندیش با پیامد های قتل افراد بی گناه و ستیز با اندیشه ورزی می باشد. بنیاد گرایان تکفیری خود را در خدمت خدایی معرفی می کنند که خونریزی دیگر کیشان را صواب دانسته، به غنیمت گرفتن مال و منال دیگران را فرض دانسته و برده آفرینی انسان های آزاده و کنیز سازی دختران دیگر کیش را  وجیبه دینی می خوانند. بازیگران این آیین، سیاه اندیشانی اند که در مبارزه علیه خرد ورزی، آگاهی سیاسی، فرهنگ و دانش پروری و در اخیر به مبارزه علیه آزادگی قیام کرده اند.

نظر گذرا به تاریخِ  فراز و فرود  امپراتوری های  عرب

- از ظهور پیامبر اسلام تا جزم گرایی معاصر دینی" –


فهرست مطالب
۱. پیش گفتار: "امپراتوری معاصر"  در تضاد با ساختار  "ملت-دولت" / ۵
۲.  اوج و زوال امپراتوری های ساسانی و بیزانس: دو امپراتوری مقتدر زمان / ۸
۳. زیرساخت مادی و پیوند های اجتماعی عرب‌های بادیه نشین / ۱ ۱
۴. شهر مکه، زادگاه پیامبر اسلام  در واحه‌ای پهناور حجاز / ۱۳
۵. هجرت پیامبر  اسلام، ساختار  "دولت-شهر مدینه" / ۲۰
-  نخستین سنگ‌بنا های امپراتوری عرب – 
۶. "پیامبر اسلام، بانی تیوکراسی و پایه گذار امپراتوری عرب‌ها / ۳۰
۷. "غارت و باج گیری" به مثابه زیرساخت‌ها برای گسترشِ "حاکمیت الهی مدینه" / ۳۲
۸. فتی‌شیسم "بکارت" و تبعیض جنسیتی / ۳۷
۹. توجیه قرآنی "تیوکراسی اسلام" – رابطه "حاکمیت الهی" با شمشیر / ۴۰
۱۰. بحران جانشینی پیامبر اسلام: جدال زعامت میان «مهاجران و انصار» / ۴۳
۱۱. امپراتوری اموی ها: نظام موروثی "اشرافیت قریش"  - دمشق محور – / ۴۹
۱۲. امپراتوری عباسی ها: انتقال قدرت سیاسی در درون  قبیله قریش -بغداد محور- / ۵۵
۱۳. فروپاشی امپراتوری عرب: "فرسودگی تاریخی"، اوج فرقه گرایی و  فساد / ۶۰
۱۴. امپراتوری اسلام در رویارویی با تضاد های درونی و تهدیدهای خارجی / ۶۴
۱۵. فروپاشی امپراتوری عثمانی و تاثیر آشکار آن بر جهان اسلام / ۶۸
۱۶. روند مسخ شده فورماسیونِ «ملت-دولت» در جهان عرب / ۷۲
۱۷. گفتمان جنبش های بنیاد گرایی / ۸۰
۱۸. ابعاد فرایند تراژیدی تاریخی جهان عرب / ۱۰۴
۱۹. بهار عربی: از یک جرقه آتش برمی‌خیزد / ۱۱۱
۲۰. پس گفتار: آیین تیوکراسی در مبارزه با گفتمان دموکراسی / ۱۱۸
چکیده /  ۱۲۶
رویکردها / ۱۲۷
فهرست کتب / ۱۳۸

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها