۱۴می روزخجسته مادردرسایه امارت طالبان.

 اگرطالبان به منشورسازمان ملل متحد احترام نمی گزارند.

 مطابق هدایات قرآنی و احادیث موأثق حضرت محمد(ص) عمل فرمایند. 

هموطنان عزیزم میدانند که به اساس یکی از مواد مهم منشور سازمان ملل متحد که همه کشور های عضوه مکلف به عملی نمودن آن میباشند رعایت از حقوق بشر میباشد که در آن به مرد و زن حقوق مساوی قایل و به مقام مادر ارج گذاشته شده و ۱۴ می را برای

ارج گذاشتن بمقام والای مادر اختصاص داده اند، لهذا اگر امارت طالبان کشور خود را عضوه وفادار به منشور سازمان ملل متحد میدانند باید طبق هدایات آن عمل و به زن و مرد حقوق مساوی در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی واقتصادی  قايل گردند در غیر آن به هدایات قرانی و حضرت محمد(ص) چون کشورهای اسلامی دیگر مراجعه و طبق آن که آموختن علم بالای زن و مرد فرض گردانیده شده عمل نمایند، یعنی اگر شما خود را پیروی دین مقدس اسلام و وارثین اجداد خود که خوشبختانه در دوره خلیفه سوم یعنی حضرت عثمان (ع) به دین مقدس اسلام مشرف و مادروطن ما را که از اجداد به میراث برده اید و بحیث یک کشور مسلمان در جهان شناخته شده لطفآ از دین مقدس اسلام چون کشورهای اسلامی دیگر پیروی فرماید یعنی اگر در اسلام جنت زیر پای مادر تعریف گردیده عمل و به حقوق مادران امروز و فردا احترام بگذارید و نیز با در نظر داشت اینکه در دین مقدس اسلام و حتی بشریت به حقوق مساوی  زن با مرد احترام گذاشته شود در رکن پنجم اسلام که ادای فریضه حج است برای تآکید به حقوق مساوی مرد وزن در مراسم ادای حج زنان با مردان محرم و نا محرم از کشورهای مختلف جهان اسلام قطع نظر از رنگ، مذهب و طبقه در یک سطح بدون تبعیض با روهای برهنه اجازه داده شده که پهلوی هم ایستاده و قریضه حج را ادا نمایند و این یک درس برای بشریت است لهذا شما نیز لطفآ به اطاعت از اوامر الهی به آن عمل فرماید. 

خواهران و برادران عزیزهموطنم حضور شما عرض میدارم که ما و طالبان باید از گذشته ها بیاموزیم یعنی مادران گرانقدر ما بودند که در طول تاریخ در مبارزات به مقابل اشغالگران متحدانه با مردان ایستاده اند و فرزندان دلیر و برومند را برای آزادی، استقلال و حفظ توامیت ارضی و ملی تربیه نموده اند که افتخارات فرزندان امروزی و فردا میباشند و نیز با عرقریزی و قبول مشقات زیاد مادران ما بوده اند که با مردان دلیر و قهرمان در امور فامیلی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دست باهم داده  فرزندان برومند اعم از زن و مرد را برای شگوفانی و سربلندی مادروطن تربیه نموده اند که متأسفانه امروز در سایه امارت طالبان که روی یک دسیسه و پلان برای بدنامی اسلام و توسعگری در منطقه توسط امریکا، بریتانیا و پاکستان به ارکه قدرت رسانیده شده اند نه تنها حقوق مشروع اسلامی مادران امروزی و فردا را احترام نمی گزارند بلکه از تمام حقوق مشروع انسانی، بشری، اجتماعی و اقتصادی که در منشور سازمان ملل متحد و دین مقدس اسلام برای شان داده شده و تأکید به عملی نمودن آن گردیده محروم  و در کنج منازل شان زندانی گردیده اند.

خواهران و برادران عزیز هموطن من بحیث یک فرد جلاوطن افغان که در دردهای وطن میسوزم و میسازم در صورتکه نه به منشور سازمان ملل متحد و نه به هدایات قرانی و محمد احترام گذاشته شود چاره دیگری نمی بینم به جز از  تآیید نوشته های قبلی ام یکبار دیگر این اعمال خشن ضد اسلامی و بشری طالبان را جدی تقبیح و از همه مادران امروزی و فردا که برای احقاق حقوق مشروع خود در ۲۰ ماه گذشته بدون هراس به جاده ها سرازیر گردیده اند و صدای رسای برحق آزادی خود را بلند نموده اند از طی دل قدردانی نموده  به آرزوی پیروزیهای بیشتر شان این روز فرخنده را به مادران قهرمان هموطنم از صمیم قلب تبریک عرض و با تقدیم گلی د ستان همه مادران عزیز را میبوسم واز خداوند متعال آرزومندم که به زودی طالبان مسولیتهای اسلامی و بشری خود را درک و آرمانهای عالی اسلامی،بشری ،اجتماعی و اقتصادی هموطنان عزیزم براورده شده و در فضای  صلح و آرامش در دامان مادروطن آزاد، مستقل وسربلند در چوکات هدایات قانون اساسی مترقی که بر مبنای مساوات ،عدالت و حاکمیت قانون که دین مقدس اسلام بران تأکید میدارد زیست نمایند.

به مادران گرانقدر امروزی و فردا مکررآ عرض میدارم که شما غرور ملی و شهامت خود را برای احقاق حقوق خود و هموطنان خود در ۲۰ ماه گذشته و روزهای قبل از کانفرانس دوحه و روزهای کانفرانس بتاریخ ۱-۲می با شجاعت خلل ناپزیر تبارز دادید که من بار دیگر این موفقیت شما را تبریک عرض و به طالبان باید بفهمانید که در صورت نرسیدن به حقوق اسلامی و بشری خود از مبارزات عادلانه خود یک انچ عقب نشنی نمی کنید بلکه دسته جمعی در سراسر کشور بلاوقفه به فرسخها مبارزات مساالمت آمیز خود را با پشتیبانی پدران، برادران و فرزندان دلیر خود دوام میدهید و من بحیث یک فرزند و برادر سال خورده ۸۵ ساله شما با عالم مریضیها نیز به طالبان محترمانه عرضمیدارم که بخاطر خداوند متعال و مقدسات به ملت مظلوم بیچاره ترحم کنید، لطفآ یا طبق هدایات منشور سازمان ملل متحد عمل فرماید اگر آنرا قبول ندارید لطفآ از خود اسلام دیگری نسازید که دشمنان اسلام از آن برای منافع خود استفاده می نمایند بلکه راه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) و حضرت عثمان (ع)  که اسلام را به ملت افغان معرفی و الی امروز الحمدالله با افتخار و سربلندی از آن پیروی میکنیم بگیرید یعنی اسلامی را که کشورهای اسلامی چون قطر، امارت عربی، اندونیزیا، مصر و حتی عربستان سعودی امروزی که مهد اسلام است را تطبیق و عملی فرمایید. و من الله توفیق.

مادر گل و مادروطن گلباغم میباشد.
بهشت زیر پای مادر و حب به مادروطن ایمانم میباشد.
دستان مادر بوسه ام و خاک مادروطن سرمه چشمانم میباشد،
                                                                                                                                     

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها